Kamer­vragen aan de minister van LNV over haar deelname aan de opening van het kreef­ten­seizoen


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over haar deelname aan de opening van het kreeftenseizoen

1. Is het waar dat u bij de opening van het kreeftenseizoen de eerste kreeft in ontvangst gaat nemen? 1

2. Deelt u de opvatting in de Viswijzer2 dat er bij de Oosterscheldekreeft nog steeds sprake is van teveel verleende vangstvergunningen en dat er (ook nog steeds) problemen bestaan met betrekking tot stroperij? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan?

3. Bent u bekend met de vorig jaar verschenen onderzoeken die er opnieuw op wijzen dat kreeften en krabben wel degelijk pijn en stress kunnen ervaren?3 Onderschrijft u de uitkomst van deze onderzoeken? Zo ja, waarom heeft u eind vorig jaar in de Kamer uitgesproken dat u nog steeds afziet van maatregelen ter bescherming van het welzijn van kreeften en krabben? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u toelichten op basis van welke overweging u een onderscheid maakt tussen diersoorten en het belang van hun welzijn?4 Acht u het wenselijk dat interesse van de overheid voor dierenwelzijn maar voor bepaalde diergroepen geldt?

5. Ziet u in het licht van voortschrijdend inzicht de noodzaak om schaaldieren ook op te nemen in de Nota dierenwelzijn en passend beleid te ontwikkelen om deze dieren te beschermen tegen onnodige pijn en stress? Zo neen, waarom niet?

6. Acht u het gepast voor een (demissionair) minister van dierenwelzijn, zoals u zichzelf weleens hebt aangeduid, om een dier in ontvangst te nemen waarvan u weet dat het een zeer pijnlijke dood tegemoet gaat? Zo ja, kunt u dat uitleggen?

7. Bent u bereid in het licht van de welzijnsproblemen bij het vangen en doden van kreeften af te zien van deelname aan de festiviteiten rond de opening van het kreeftenseizoen, om daarmee tenminste het signaal af te geven dat deze problemen u zorgen baren? Zo neen, waarom niet?

1http://www.pzc.nl/regio/zeeland/6194102/Eerste-kreeft-voor-Gerda-Verburg.ece
2http://www.goedevis.nl/FishCategory/view
3 Elwood, R.W., S. Barr, L. Patterson (2009) Pain and stress in crustaceans. Applied Animal Behavioural Science, 118 (3-4): 128-136
Appel, M., R.W. Elwood (2009) Gender differences, responsiveness and memory of a potentially painful event in hermit crabs. Animal Behaviour, 78 (6): 1373-1379
4 Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2007-2008, nr. 1740

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 23 mrt. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt u de antwoorden op de vragen van lid Ouwehand (PvdD) over de opening van het kreeftenseizoen in 2010.


Vraag 1
Is het waar dat u bij de opening van het kreeftenseizoen de eerste kreeft in ontvangst gaat nemen?1

Antwoord vraag 1, 6 en 7

In verband met een Algemeen Overleg met uw Kamer op 25 maart aanstaande zal ik niet aanwezig zijn bij de opening van het kreeftenseizoen.

Vraag 2
Deelt u de opvatting in de Viswijzer1 dat er bij de Oosterscheldekreeft nog steeds sprake is van te veel verleende vangstvergunningen en dat er (ook nog steeds) problemen bestaan met betrekking tot stroperij? Zo ja, welke conclusies verbindt u hieraan?

Antwoord
Op basis van onderzoek inzake de kreeftenvisserij in de Oosterschelde uit 2008 kan worden geconstateerd dat voor het behoud van de kreeft als soort, maatregelen in relatie tot de visserijdruk vooralsnog niet noodzakelijk zijn. Gezien het tempo waarmee het kreeftenbestand zich vanuit een kleine ouderpopulatie begin negentiger jaren heeft weten te ontwikkelen, is niet waarschijnlijk dat het reproductief vermogen van de populatie en daarmee het voortbestaan van de kreeft als soort in de Oosterschelde gevaar loopt.

Voor een duurzame kreeftenvisserij is de (potentiële) visserijdruk mogelijk wel te hoog, met name als gevolg van het aantal nu nog ongebruikte vangstrechten. Gelet hierop wordt thans in afstemming met de sector bezien wat de mogelijk­heden zijn om alsnog te komen tot een vermindering van het aantal vergunningen.

Vraag 3
Bent u bekend met de vorig jaar verschenen onderzoeken die er opnieuw op wijzen dat kreeften en krabben wel degelijk pijn en stress kunnen ervaren?3 Onderschrijft u de uitkomst van deze onderzoeken? Zo ja, waarom hebt u eind vorig jaar in de Kamer uitgesproken dat u nog steeds afziet van maatregelen ter bescherming van het welzijn van kreeften en krabben? Zo neen, waarom niet?

Vraag 4
Kunt u toelichten op basis van welke overweging u een onderscheid maakt tussen diersoorten en het belang van hun welzijn?4 Acht u het wenselijk dat interesse van de overheid voor dierenwelzijn maar voor bepaalde diergroepen geldt?

Vraag 5
Ziet u in het licht van voortschrijdend inzicht de noodzaak om schaaldieren ook op te nemen in de Nota dierenwelzijn en passend beleid te ontwikkelen om deze dieren te beschermen tegen onnodige pijn en stress? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 3, 4 en 5
Zoals ik de Kamer in maart 2008 reeds heb gemeld (Kamerstukken 2007/08, 1740) is kennis over het welzijn van kreeften op dit moment beperkt. Onderzoekers trachten door onderzoek meer te weten te komen over dit onderwerp, zoals ook de onderzoeken waar u naar verwijst. In wetenschappelijke kringen is er overigens nog steeds veel discussie over het ervaren van pijn en stress door kreeften en is er geen consensus. Duidelijke conclusies over het al dan niet ervaren van pijn en angst door kreeften zijn dan ook nog niet te trekken.

In mijn Nota Dierenwelzijn heb ik mijn prioriteiten ten aanzien van dierenwelzijn voor de komende periode weergegeven. Vanwege de stand van het onderzoek heb ik het accent gelegd op vissen en niet op ongewervelde dieren. Ik zie vooralsnog geen aanleiding om wijzigingen in de door mij aangegeven prioriteiten in de nota aan te brengen.

Vraag 6
Acht u het gepast voor een (demissionair) ‘minister van dierenwelzijn’, zoals u zichzelf weleens hebt aangeduid, om een dier in ontvangst te nemen waarvan u weet dat het een zeer pijnlijke dood tegemoet gaat? Zo ja, kunt u dat uitleggen?

Antwoord
Zie antwoord 1.


Vraag 7
Bent u bereid in het licht van de welzijnsproblemen bij het vangen en doden van kreeften af te zien van deelname aan de festiviteiten rond de opening van het kreeftenseizoen, om daarmee tenminste het signaal af te geven dat deze problemen u zorgen baren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Zie antwoord 1DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg--------------------------------------------------------------------------------

[1] PZC, 4 februari 2010: “Eerste kreeft voor Gerda Verburg”


[2] Website “Vis eten met goed geweten”


[3] Elwood, R.W., S. Barr, L. Patterson (2009) Pain and stress in crustaceans. Applied Animal Behavioural Science, 118 (3-4): 128-136

Appel, M., R.W. Elwood (2009) Gender differences, responsiveness and memory of a potentially painful event in hermit crabs. Animal Behaviour, 78 (6): 1373-1379

[4] Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2007-2008, nr. 1740

Interessant voor jou

Vragen over bijenvolksterfte door onduurzame maisteelt

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over het stoppen van de afschot van ganzen in weidevogelgebieden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer