Kamer­vragen aan de minister van LNV over gewe­tens­be­zwaarden oormerken koeien


Indiendatum: feb. 2008

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over gewetensbezwaarden oormerken koeien

1. Kent u het bericht ‘Gewetensbezwaren? Dan geen subsidie.' (1)?

2. Kunt u aangeven op welke gronden de bij uw ministerie geregistreerde gewetensbezwaarden weigeren hun koeien te oormerken?

3. Acht u het correct dat veehouders met gewetensbezwaren tegen oormerken hun recht op Europese subsidie verliezen? Zo ja, waarom en hoe verhoudt zich dit tot uw streven naar een diervriendelijke landbouw waarbij pijnlijke ingrepen op termijn dienen te worden afgeschaft, zoals u heeft vastgelegd in uw Nota dierenwelzijn? Zo neen, wat bent u bereid daartegen te ondernemen en op welke termijn?

4. Bent u voornemens voorrang te verlenen aan de ontwikkeling en implementatie van diervriendelijker vormen van identificatie en registratie dan oormerken? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Acht u het correct dat Nederland haar veehouders die erkend zijn als gewetensbezwaarden niet zou mogen compenseren omdat dit door Brussel gezien zou worden als ‘staatssteun’? Zo ja, waarom? Zo neen, wat gaat u tegen deze Brusselse opvatting ondernemen?

6. Hoe verhoudt de oormerkplicht zich tot uw ambitie om de gehele veehouderij in 2023 duurzaam en diervriendelijk te laten zijn. Acht u het gebruik van oormerken passend binnen een ‘duurzame veehouderij’ zoals u die voor ogen heeft?

(1) NRC 07-02-08

Indiendatum: feb. 2008
Antwoorddatum: 27 mrt. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over oormerken.

1
Kent u het bericht ‘Gewetensbezwaren? Dan geen subsidie.”? 1)
Ja.

2
Kunt u aangeven op welke gronden de bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geregistreerde gewetensbezwaarden weigeren hun koeien te oormerken?

De gewetensbezwaarden hebben verschillende gronden die niet expliciet bekend zijn bij het ministerie. Bij aanvang van de verplichting tot oormerken waren er ongeveer 2000 gewetensbezwaarden, nu zijn dat er nog ongeveer 30. Wel is bekend dat redenen voor weigering in de beginperiode met name te maken hadden met vrees voor verlies van de oormerken of ontstekingen.

3, 4, 5 en 6
Acht u het correct dat veehouders met gewetensbezwaren tegen oormerken hun recht op Europese subsidie verliezen? Zo ja, waarom en hoe verhoudt zich dit tot uw streven naar een diervriendelijke landbouw waarbij pijnlijke ingrepen op termijn dienen te worden afgeschaft, zoals u heeft vastgelegd in de Nota dierenwelzijn? Zo neen, wat bent u bereid daartegen te ondernemen en op welke termijn?

Bent u voornemens voorrang te verlenen aan de ontwikkeling en implementatie van diervriendelijker vormen van identificatie en registratie dan oormerken? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?


Acht u het correct dat de Nederlandse regering haar veehouders die erkend zijn als gewetensbezwaarden niet zou mogen compenseren omdat dit door Brussel gezien zou worden als ‘staatssteun’? Zo ja, waarom? Zo neen, wat gaat u tegen deze Brusselse opvatting ondernemen?

Hoe verhoudt de oormerkplicht zich tot uw ambitie om de gehele veehouderij in 2023 duurzaam en diervriendelijk te laten zijn. Acht u het gebruik van oormerken passend binnen een ‘duurzame veehouderij’ zoals u die voor ogen heeft?

Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over de voorwaarden waaronder steun aan ondernemers verstrekt mag worden. Ik moet me echter aan de Europese afspraken houden. Geen van de gemaakte afspraken verschaft mij een grond om in dit geval tot compensatie over te gaan. Het effect zou ook zijn dat met nationale middelen de dwingende Europese regels omtrent steun en cross-compliance zouden worden omzeild. Compensatie is dus Europees-rechtelijk uitgesloten.
Ik heb, zoals ik had toegezegd, met commissaris Fischer Boel gesproken om te bezien of er voor deze groep een speciale behandeling mogelijk zou zijn. De Europese Commissie ziet echter geen mogelijkheid deze wijze van identificeren en registreren te erkennen.

Op dit moment worden alleen die ingrepen toegestaan die nodig zijn ten behoeve van identificatie en om erger dierenleed te voorkomen. Reden hiervoor is de integriteit van het dier: zo min mogelijk ingrepen. In het Ingrepenbesluit is bepaald dat per koe maxi¬maal twee identificatie-ingrepen mogen worden toegepast. Op basis van Europese regelgeving moeten bij runderen twee oormerken worden aangebracht.
Een duurzame veehouderij houdt voor mij ook in een veehouderij met een goed identificatie- en registratiesysteem. Zoals ook aangegeven in de Nota dierenwelzijn ga ik de huidige stand van zaken onderzoeken en kijk daarbij tevens naar alternatieven en technische vernieuwingen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg