Kamer­vragen aan de minister van LNV over genetisch gema­ni­pu­leerde tomaten


Indiendatum: jul. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over genetisch gemanipuleerde tomaten

1. Kent u het bericht ‘Gen brengt tomaat op smaak’ (1)?

2. Kunt u aangeven of deze genetisch gemanipuleerde tomaten in Nederland op de markt zullen worden gebracht? Zo neen, waarom kunt u dat niet aangeven? Zo ja, op welke termijn en aan welke criteria moeten ze daarvoor voldoen?

3. Deelt u de mening dat producten die ofwel genetisch gemanipuleerd zijn ofwel genetisch gemanipuleerde ingrediënten bevatten, duidelijker dan nu het geval is als zodanig herkenbaar moeten zijn voor consumenten, middels etiketten op de verpakking waarop helder en herkenbaar staat aangegeven dat het hier een genetisch gemanipuleerd product betreft? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u voorschriften opstellen die moeten leiden tot grotere herkenbaarheid? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u garanderen dat wanneer de in het artikel genoemde genetisch gemanipuleerde tomaten in Nederland op de markt komen, er bij verkoop duidelijk naar de consument wordt gecommuniceerd dat het hier gaat om een genetisch gemanipuleerd product? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u hier voorschriften aan verbinden?


(1) NRC Handelsblad, 26/06/2007, p.8

Indiendatum: jul. 2007
Antwoorddatum: 16 jul. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u een antwoord op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over genetisch gemanipuleerde tomaten.

1
Kent u het bericht ‘Gen brengt tomaat op smaak’?

Ja.

2
Kunt u aangeven of deze genetisch gemanipuleerde tomaten in Nederland op de markt zullen worden gebracht? Zo neen, waarom kunt u dat niet aangeven? Zo ja, op welke termijn en aan welke criteria moeten ze daarvoor voldoen?

Nee, de keuze om deze tomaat wel of niet op de Europese en de Nederlandse markt te brengen ligt bij de producent. Echter, voorafgaand aan het op de Europese markt brengen van genetisch gemodificeerde gewassen of producten dient een markttoelating te worden aangevraagd. Vooralsnog is er geen aanvraag voor markttoelating van deze genetisch gemodificeerde tomaat ingediend. De procedure voor een dergelijke markttoelating en de eisen die hieraan worden gesteld, liggen vast in de Europese regelgeving voor genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s)¹ . Onderdeel van deze procedure is een veiligheids¬toets. Alleen producten die veilig zijn voor mens en milieu krijgen een toelating. Bovendien geldt voor toegelaten producten een etiketteringsplicht.


3
Deelt u de mening dat producten, die ofwel genetisch gemanipuleerd zijn ofwel genetisch gemanipuleerde ingrediënten bevatten, duidelijker dan nu het geval is als zodanig herken¬baar moeten zijn voor consumenten, middels etiketten op de verpakking waarop helder en herkenbaar staat aangegeven dat het hier een genetisch gemanipuleerd product betreft? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u voorschriften opstellen die moeten leiden tot grotere herkenbaarheid? Zo neen, waarom niet?

Nee, het huidige regelgevend kader voor ggo’s bevat reeds een etiketteringsverplichting. De verkoper van ggo’s of daarvan afgeleide producten dient duidelijk te vermelden dat het product een ggo is of ggo’s bevat. Deze eis stelt de consument in staat om zelf een bewuste keus te maken.

4
Kunt u garanderen dat, wanneer de in het artikel genoemde genetisch gemanipuleerde tomaten in Nederland op de markt komen, er bij de verkoop duidelijk naar de consument wordt gecommuniceerd dat het hier gaat om een genetisch gemanipuleerd product? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze wilt u hier voorschriften aan verbinden?

Ja, de bij vraag 3 beschreven etiketteringsverplichting zal ook gelden indien in de toekomst deze tomaat tot de Europese markt wordt toegelaten. De naleving op de etiketteringsverplichting voor ggo’s wordt gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA).

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg


1). De belangrijkste Europese regels voor ggo’s zijn:
Richtlijn 2001/18/EG inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu; Verordening EG/1829/2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders en Verordening EG/1830/2003 betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levens¬middelen en diervoeders en tot wijziging van richtlijn 2001/18/EG.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer