Kamer­vragen aan de minister van LNV over een onterecht verleende vergunning voor kokkel­vis­serij


Indiendatum: okt. 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een onterecht verleende vergunning voor kokkelvisserij

1. Kent u het bericht 'Vergunning kokkelvisserij Oosterschelde ten onrechte verleend' (1)?

2. Is de bedoelde vergunning op dit moment nog steeds geldig? Zo ja, bent u bereid de vergunning per direct in te trekken? Zo neen, waarom niet?

3. Kunt u aangeven welke gevolgen deze uitspraak van de Raad van State zal hebben voor uw vergunningenbeleid ten aanzien van de kokkelvisserij?

4. Bent u bereid de Faunabescherming volledig schadeloos te stellen voor door haar gemaakte kosten voor deze procedure tegen de ten onrechte afgegeven vergunning? Zo neen, waarom niet?

5. Kunt u aangeven wat u gaat doen om de natuur te compenseren voor de schade die is aangericht door deze naar nu blijkt ten onrechte afgegeven vergunning?

(1) http://www.pzc.nl/zeeland/algemeen/article2058626.ece

Indiendatum: okt. 2007
Antwoorddatum: 27 nov. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van lid Ouwehand (PvdD) over een ten onrechte verleende vergunning voor kokkelvisserij.

1. Kent u het bericht 'Vergunning kokkelvisserij Oosterschelde ten onrechte verleend'?

Ja.

2. Is de bedoelde vergunning op dit moment nog steeds geldig? Zo ja, bent u bereid de vergunning per direct in te trekken?

De vergunning was aangevraagd voor de periode van 1 september 2006 tot en met 30 november 2006 en is ook voor die periode verleend. Dat betekent dat de vergunning reeds geruime tijd is geƫxpireerd.

3. Kunt u aangeven welke gevolgen deze uitspraak van de Raad van State zal hebben voor uw vergunningenbeleid ten aanzien van de kokkelvisserij?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bij uitspraak van 24 oktober 2007 mijn beslissing vernietigd wegens onvoldoende motivering. Dat betekent dat ik bij volgende vergunningaanvragen op de in de uitspraak van de Raad van State bedoelde onderdelen meer specifiek acht zal slaan op de motivering van het te nemen besluit. Het vergunningenbeleid als zodanig staat in de onderhavige uitspraak overigens niet ter discussie.

4.Bent u bereid de Faunabescherming volledig schadeloos te stellen voor de door haar gemaakte kosten voor deze procedure tegen de ten onrechte afgegeven vergunning? Zo neen, waarom niet?

Op grond van artikel 8:75, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is de rechter bij uitsluiting bevoegd een partij te veroordelen in de proceskosten. Dezelfde bepaling voorziet in een forfaitaire kostenvergoeding. Deze vergoeding is nader geregeld in het Besluit proceskosten bestuursrecht. De onderhavige uitspraak voorziet in een kostenveroordeling overeenkomstig deze wettelijke regeling.

5. Kunt u aangeven wat u gaat doen om de natuur te compenseren voor de schade die is aangericht door deze, naar nu blijkt ten onrechte, afgegeven vergunning?

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft zich beperkt tot het vernietigen van de beslissing, die ik had genomen op het bezwaarschrift. Dat betekent dat ik een nieuwe beslissing moet nemen waarbij ik moet bezien of de vergunning al dan niet terecht is verleend. In dat verband zal ik de Faunabescherming en de Producentenorganisatie Kokkelvisserij uitnodigen om gehoord te worden.
Nu niet is vastgesteld of de vergunning ten onrechte is afgegeven, bestaat er geen aanleiding te overwegen of compensatie van de natuur plaats dient te vinden.
Uit de uitspraak van de Raad van State blijkt overigens geenszins dat er sprake zou zijn van schade.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer