Kamer­vragen aan de minister van LNV over een EU-subsidie van 600 miljoen aan de visse­rij­sector


Indiendatum: jul. 2008

Vragen van het lid Ouwehand aan de minister van LNV over een EU-subsidie van 600 miljoen aan de visserijsector

  1. Bent u bekend met het krantenartikel ‘EU maakt geld vrij voor visser; voorstel: 600 miljoen aan hulp’1, waarin is te lezen dat er volgens de Europese Commissie – alles opgeteld - de komende twee jaar zo’n twee miljard euro klaar ligt voor hulp en sanering?
  2. Deelt u de mening dat de overbevissing (schaarse vis) de reden is dat vissers nu in de problemen komen en er dus sprake is van een falend EU-beleid dat immers als doel had om een gezonde visstand in stand te houden?
  3. Deelt u de mening dat een gezonde en anticiperende bedrijfstak geen hulp van de overheid nodig heeft bij een reeds langere tijd voorziene verhoging van diesel, bijvoorbeeld door tijdig te investeren in energiezuinigere vangstmethoden en duurzaam visstandbeheer?
  4. Kunt u aangeven wat de plannen zijn voor besteding van deze twee miljard euro van de EU, in hoeverre deze uitgaven worden gebruikt voor een sanering van de sector en in hoeverre deze daadwerkelijk leiden tot een duurzame visserij?
  5. Kunt u aangeven wat uw inzet is in het Europese visserijbeleid om tot een oplossing te komen en in hoeverre u bereid bent om een warme sanering van de sector prioriteit te geven boven het verstrekken van tijdelijke steun?

(1) Nederlands Dagblad 9 juli 2008

Indiendatum: jul. 2008
Antwoorddatum: 26 aug. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over een EU-subsidie van 600 miljoen aan de visserijsector. (Ingezonden 22 juli 2008)

1
Bent u bekend met het krantenartikel ‘EU maakt geld vrij voor visser; voorstel: 600 miljoen aan hulp’ , waarin is te lezen dat er volgens de Europese Commissie - alles opgeteld - de komende twee jaar zo’n twee miljard euro klaar ligt voor hulp en sanering?

Ja.

2
Deelt u de mening dat de overbevissing (schaarse vis) de reden is dat vissers nu in de problemen komen en er dus sprake is van een falend EU-beleid, dat immers als doel had om een gezonde visstand in stand te houden?

Nee. De problemen, waarmee de Noordzeevisserij op dit moment wordt geconfronteerd, zijn het gevolg van een combinatie van factoren. Daardoor is een grote kloof ontstaan tussen de kosten en de opbrengsten van de bedrijven. Ik heb de afgelopen tijd regelmatig, zowel mondeling als schriftelijk, met uw Kamer van gedachten gewisseld over de genoemde combinatie van factoren. Belangrijke reden voor de huidige crisis is het feit dat de brandstofprijzen de afgelopen tijd weer sterk gestegen zijn, en de visserij nog steeds zeer energie-intensief is. Bovendien blijven de prijzen van de vis dit jaar duidelijk achter.

3
Deelt u de mening dat een gezonde en anticiperende bedrijfstak geen hulp van de overheid nodig heeft bij een reeds langere tijd voorziene verhoging van dieselprijzen, bijvoorbeeld door tijdig te investeren in energiezuinigere vangstmethoden en duurzaam visstandbeheer?

Idealiter hoort een bedrijfstak geen steun van de overheid nodig te hebben. Ik wijs er echter op, dat de Noordzeevisserij niet de enige sector is die de gevolgen van de niet voorziene zeer sterke stijging van de brandstofprijzen ondervindt. Het beleid van de regering is er ook niet op gericht om een compensatie te geven voor de gestegen prijzen, maar juist om ontwikkelingen richting energiebesparingen te stimuleren. Voor het overige verwijs ik naar mijn antwoorden op vragen van de geachte afgevaardigde, de heer Van der Vlies d.d. 11 juni 2008 (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, Aanhangsel) en de daarin genoemde beleidsbrief.

4
Kunt u uiteenzetten wat de plannen zijn voor besteding van deze twee miljard euro van de EU, in hoeverre deze uitgaven worden gebruikt voor een sanering van de sector en in hoeverre deze daadwerkelijk leiden tot een duurzame visserij?

Laat ik vooropstellen dat in de EU nog geen besluit is over de eventuele extra middelen. De genoemde 600 miljoen is een bedrag dat door de Europese Commissie is genoemd als noodzakelijk om de huidige crisis het hoofd te kunnen bieden. Maar er ligt nog geen formeel voorstel voor deze extra middelen. Ten aanzien van de overige vragen heb ik de Kamer hierover geïnformeerd in mijn brief over de uitkomsten van de Landbouw- en Visserijraad die op 15 juli jl. in Brussel heeft plaatsgevonden (Tweede Kamer, vergaderjaar 2007-2008, 21 501-32, nr. 294) en in de brief waarin ik inging op vragen van uw Kamer voorafgaand aan de vergadering van 15 juli (Tweede Kamer, 2007-2008, 21501-32 en 29675, nr. 293).

5
Kunt u uiteenzetten wat uw inzet is in het Europese visserijbeleid om tot een oplossing te komen? In hoeverre bent u bereid om een warme sanering van de sector prioriteit te geven boven het verstrekken van tijdelijke steun?

Zie het antwoord op vraag 4.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,
G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer