Kamer­vragen aan de minister van LNV over de selec­tieve open­baarheid van een met publieke middelen gefi­nan­cierde proeverij van beschermde dieren


Indiendatum: sep. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de selectieve openbaarheid van een met publieke middelen gefinancierde proeverij van beschermde dieren

1. Kunt u aangeven met welk bedrag uw ministerie heeft bijgedragen aan het project ‘ganzenbord’ waar de culinaire verwerking van beschermde dierencentraal staat?

2. Kunt u aangeven welk deel van dit bedrag wordt besteed aan de proeverij van 27 september en welke voorwaarden u aan deze proeverij heeft verbonden?

3. Kunt u aangeven waarom voor deze proeverij een selectief uitnodigingsbeleid wordt gevoerd waarbij critici van het doodschieten en serveren van ganzen niet kunnen deelnemen aan de bijeenkomst?

4. Waarom zijn bijvoorbeeld de Faunabescherming, onderzoekers die bezig zijn schade door ganzen te voorkomen of kamerleden niet welkom en wordt de locatie met nadruk geheim gehouden? Kunt u aangeven of u dergelijke geheimzinnigheid in overeenstemming acht met de wijze waarop publiek geld besteed wordt en de democratische controle daarop? Zo ja, waarom? Zo neen, bent u bereid alsnog openbare informatie te verstrekken?

5. Acht u het terecht dat voor een omstreden onderwerp als het afschieten en opeten van een beschermde diersoort slechts een selectief groepje voorstanders en journalisten wordt uitgenodigd voor deelname aan een bijeenkomst over dit onderwerp? Zo ja, op basis waarvan komt dit volgens u ten goede aan de oplossing van het probleem dat beschermde dieren worden afgeschoten? Zo neen, bent u voornemens een maatschappelijk debat te organiseren met alle betrokkenen bij het probleem van het doodschieten van beschermde ganzen?

6. Acht u het terecht dat gemeenschapsgeld wordt besteed aan een proeverij waar het eten van een doodgeschoten beschermde diersoort centraal staat? Zo ja, waarom? Zo neen, op welke wijze en wanneer garandeert u dat dit nooit meer zal voorkomen?

7. Acht u het wenselijk voor het bespreken van het ganzenprobleem dat voorafgaand aan de formulering van alle mogelijke oplossingen een proeverij wordt georganiseerd waarbij alleen jagers en vertegenwoordigers van organisaties die pro-jacht zijn, worden uitgenodigd? Zo ja, waarom en op welke wijze geeft u ruimte aan de tegenstanders van het doodschieten van ganzen en welke budgetten wilt u daarvoor uittrekken? Zo neen, waarom niet en op welke wijze geeft u ruimte aan de tegenstanders van het doodschieten van ganzen en welke budgetten wilt u daarvoor uittrekken, onder meer om de ontwikkeling van alternatieve vormen van schadebestrijding mogelijk te maken?

8. Deelt u de mening dat het organiseren van een proeverij waarin doodgeschoten beschermde dieren worden geserveerd als een jachtbuit het toppunt van smakeloosheid en decadentie is? Zo ja, op welke wijze wilt u dit beeld rechtzetten en wanneer? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: sep. 2007
Antwoorddatum: 28 okt. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen mijn antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over met publieke middelen gefinancierde proeverij van beschermde dieren
(ingezonden 27 september 2007).

1
Kunt u aangeven met welk bedrag u hebt bijgedragen aan het project ‘ganzenbord’ waar de culinaire verwerking van beschermde dieren centraal staat?

Zie mijn antwoord op vraag 6 van uw vorige set vragen (ingezonden 5 september 2007,
nr. 2060724560).

2
Kunt u aangeven welk deel van dit bedrag wordt besteed aan de proeverij van
27 september 2007 en welke voorwaarden u aan deze proeverij heeft verbonden?


De proeverij maakt onderdeel uit van het onderzoek. Voor de aard van het onderzoek zie mijn antwoord op vraag 2 van uw vorige set vragen. Voor het bedrag dat ik aan het onder¬zoek heb bijgedragen, zie mijn antwoord op vraag 6 van uw vorige set vragen (ingezon¬den 5 september 2007, nr. 2060724560). Ik heb aan de proeverij verder geen voorwaarden verbonden.

3, 4 en 5
Kunt u aangeven waarom voor deze proeverij een selectief uitnodigingsbeleid wordt gevoerd waarbij critici van het doodschieten en serveren van ganzen niet kunnen deel¬nemen aan de bijeenkomst?

Waarom zijn bijvoorbeeld De Faunabescherming, onderzoekers die bezig zijn schade door ganzen te voorkomen of Kamerleden niet welkom en wordt de locatie met nadruk geheim gehouden? Kunt u aangeven of u deze geheimzinnigheid in overeenstemming acht met de wijze waar¬op publiek geld besteed wordt en de democratische controle daarop? Zo ja, waarom? Zo neen, bent u bereid alsnog openbare informatie te verstrekken?

Acht u het terecht dat voor een omstreden onderwerp als het afschieten en opeten van een beschermde diersoort slechts een selectief groepje voorstanders en journalisten wordt uit¬genodigd voor deelname aan een bijeenkomst over dit onderwerp? Zo ja, op basis waar¬van komt dit ten goede aan een oplossing van het probleem dat beschermde dieren wor¬den afgeschoten? Zo neen, bent u voornemens een maatschappelijk debat te organiseren met alle betrokkenen over het doodschieten van beschermde ganzen?

CLM Onderzoek en Advies heeft geheel zelfstandig de uitnodigingen verstuurd. CLM heeft voor de proeverij culinaire journalisten, poeliers, vertegenwoordigers uit de landbouw, het wildbeheer, platteland en natuur uitgenodigd. Dat past binnen de doelgroep van het project. De proeverij en de locatie zijn niet geheim gehouden. Er is dus van enige geheim¬zinnigheid geen sprake geweest.
Het debat over het waarom en het hoe van het afschot van overwinterende en overzome¬rende ganzen is gevoerd binnen het Beleidskader faunabeheer. De Dierenbescherming is destijds gevraagd om aan dat debat deel te nemen, maar bleek daar toen niet toe bereid.

6
Acht u het terecht dat gemeenschapsgeld wordt besteed aan een proeverij waar het eten van een doodgeschoten beschermde diersoort centraal staat? Zo ja, waarom? Zo neen, op welke wijze en wanneer garandeert u dat dit nooit meer zal voorkomen?

Zie mijn antwoord op vraag 7 van uw vorige set vragen (ingezonden 5 september 2007,
nr. 2060724560).

7
Acht u het wenselijk voor het bespreken van het ganzenprobleem dat voorafgaand aan de formulering van alle mogelijke oplossingen een proeverij wordt georganiseerd waarbij alleen jagers en vertegenwoordigers van organisaties die pro-jacht zijn, worden uitgeno¬digd? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet? Op welke wijze geeft u ruimte aan de tegen¬standers van het doodschieten van ganzen en welke budgetten wilt u daarvoor uittrekken, onder meer om de ontwikkeling van alternatieve vormen voor de bestrijding van schade mogelijk te maken?

Zie mijn antwoord op de vragen 3, 4 en 5 hiervoor en het antwoord op vraag 5 van uw vorige set vragen (ingezonden 5 september 2007, nr. 2060724560).

8
Deelt u de mening dat het organiseren van een proeverij waarin doodgeschoten bescherm¬de dieren worden geserveerd als jachtbuit het toppunt van smakeloosheid en decadentie is? Zo ja, op welke wijze wild u dit beeld rechtzetten en wanneer? Zo neen, waarom niet?

Nee. Zie mijn antwoord op uw eerdere vragen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer