Kamer­vragen aan de minister van LNV over de cijfers in Meat the Truth


Indiendatum: mei 2008

Vragen van het lid Thieme aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de cijfers in Meat the Truth

  1. Kent u het bericht “Intensief en Duurzaam, dat kan” ?
  2. Bent u in het artikel correct geciteerd als het gaat om uw uitspraak met betrekking tot Meat the Truth: “Een groot aantal gegevens uit de film kloppen niet”? Zo ja, acht u het correct om vooruitlopend op een WUR analyse een voorschot te nemen op die analyse en waarop baseerde u dat voorschot? Zo neen, hoe had dan het citaat moeten luiden?
  3. Kunt u exact aangeven welke gegevens uit de film Meat the Truth niet zouden kloppen, waarbij u zich beperkt tot hetgeen in de film ten onrechte gesteld is en de bronnen waarop u zich daarbij baseert? Zo neen, bent u bereid uw woorden in Milieudefensie magazine terug te nemen nu blijkt dat de analyse van WUR geen enkel gegeven uit de film als onjuist beoordeelt?
  4. Kunt u aangeven welk van de onderliggende bronnen van Meat the Truth u als niet gezaghebbend beoordeelt, of welke van de bronnen van Meat the Truth naar uw oordeel onjuist geciteerd is of zijn in de film? Zo neen, waarop baseert u dan uw stelling dat gegevens in de film niet zouden kloppen? Zo ja, kunt u exact zijn in uw kritiek ter zake?
  5. Kunt u aangeven wie de opdrachtgever is geweest van de WUR analyse van Meat the Truth en of deze analyse door de opdrachtgever is betaald of uit de algemene middelen van de universiteit?
  6. Deelt u de mening van de redactie van Milieudefensie Magazine dat u te voorbarig was met uw kritiek en dat Wageningen Universiteit en Researchcentrum na drie maanden rekenen heeft vastgesteld dat de film geen grote rekenfouten bevat? Zo neen, waarom niet?
  7. Klopt het dat u blij bent dat het debat nu over “heldere cijfers” kan gaan? Wat was u voor de analyse van WUR niet helder en bent u bereid toe te geven dat u zich op een onheuse, vooringenomen en onjuiste manier heeft uitgelaten over de productie van de Nicolaas.G.Pierson.Foundation? Zo neen, waarom niet?

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van Ontwikkelingssamenwerking en LNV over de schadelijke gevolgen van de productie van palmolie in Indonesië voor de Orang Oetan en biodiversiteit

Lees verder

Kamervragen van het lid Ouwehand aan de ministers van VWS en OCW over de aanvragen voor het verrichten van dierproeven

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer