Kamer­vragen aan de minister van LNV en EZ over krediet­ver­ze­kering vlees­export.


Indiendatum: aug. 2009

1. Kent u het bericht 'Ruimere garantie helpt vleesexport nauwelijks'*?

2. Kunt u aangeven hoeveel publiek geld gemoeid is met de verruiming van exportgaranties voor vlees?

3. Bent u met mij van mening dat de maatschappelijke kosten van de productie van vlees gedragen zouden moeten worden door de gebruikers integraal onderdeel zouden moeten uitmaken van de kostprijs en niet uit publieke middelen gefinancierd zouden dienen te worden? Zo neen, waarom niet?

4. Kunt u aangeven waarom een product dat door de regering is aangeduid als 'het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket' in aanmerking zou moeten komen voor een verruiming van kredietgaranties bij export?

5. Bent u op de hoogte van het feit dat de verruiming van de kredietgaranties vanuit de sector als zinloos beschouwd worden en kunt u in dat kader een kosten-batenanalyse geven van de overheidsinspanningen om de kredietgaranties te verruimen? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw antwoord? Zo neen, waarom niet?

6. Waarom zouden bedrijven in de vee- en vleessector afhankelijker zijn van kredietverzekeringen waar in andere sectoren gewerkt wordt met vooruitbetaling? Welke aanleiding ziet u tot het geven van steun op het gebied van kredietverzekeringen waar die in beginsel een zaak tussen private partijen zou moeten zijn?

7. Kunt u aangeven waarom het kabinet in dit kader niet kiest voor zelfregulering, waar dat bij welzijnsbevorderende maatregelende in de veehouderij doorgaans wel het geval is?

8. Kunt u aangeven of ook andere sectoren aanspraak kunnen maken op verruimde kredietverzekeringen? Zo ja, welke sectoren en in welke mate? Zo neen, waarom niet en is hier sprake van een marktverstorend effect?

*www.agd.nl/1081876/Nieuws/Artikel/Ruimere-garantie-helpt-vleesexport-nauwelijks.htm

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 15 sep. 2009

Met deze brief beantwoord ik de bovengenoemde vragen van het lid Thieme over de kredietverzekering van vleesexport.

De vragen zijn gesteld aan de Ministers van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en van Economische Zaken (EZ). Ik hecht eraan te melden dat de exportkredietverzekering de verantwoordelijkheid is van het Ministerie van Financiën, EZ is medebeleidsverantwoordelijk. Ik beantwoord de vragen dan ook niet alleen mede namens de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit maar ook mede namens de Minister van Financiën.

Vraag 1
Kent u het bericht “Ruimere garantie helpt vleesexport nauwelijks”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Kunt u uiteenzetten hoeveel publiek geld gemoeid is met de verruiming van exportgaranties voor vlees?

Antwoord
De TASK-regeling (Tijdelijke Aanvullende Staatskredietverzekering) is begin juli van start gegaan, informatie over welke sectoren er gebruik van maken en in welke mate is nog niet beschikbaar.

Er komt op termijn wel enige informatie beschikbaar over de sectorale verdeling van de verzekeringen die onder de TASK-regeling worden afgegeven. Deze informatie zal niet zodanig gedetailleerd zijn dat bepaald kan worden hoeveel verzekeringen zijn afgegeven voor de export van vlees.

Vraag 3
Deelt u de mening dat de maatschappelijke kosten van de productie van vlees gedragen zouden moeten worden door de gebruikers integraal onderdeel zouden moeten uitmaken van de kostprijs en niet uit publieke middelen gefinancierd zouden dienen te worden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Er is met deze regeling geen sprake van publieke financiering van de maatschappelijke kosten van de productie van vlees. De TASK-regeling is generiek van aard gericht op het ondersteunen van handel door het vergroten van de beschikbaarheid van kredietverzekering voor alle sectoren van de economie.

Vraag 4
Kunt u uiteenzetten waarom een product dat door de regering is aangeduid als 'het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket' in aanmerking zou moeten komen voor een verruiming van kredietgaranties bij export?

Antwoord
De TASK-regeling bevat geen sectorspecifieke elementen. Als gevolg van de kredietcrisis is de beschikbaarheid van kredietverzekering zodanig afgenomen dat ondersteuning vanuit de overheid noodzakelijk werd. De vleessector kan, net als andere sectoren van de Nederlandse economie, hiervan gebruik maken.

Vraag 5
Bent u op de hoogte van het feit dat de verruiming van de kredietgaranties vanuit de sector als zinloos beschouwd wordt en kunt u in dat kader een kosten-batenanalyse geven van de overheidsinspanningen om de kredietgaranties te verruimen? Zo ja, kunt u specifiek zijn in uw antwoord? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De TASK-regeling is pas in juli in werking getreden. Een goede analyse van de effectiviteit van de regeling is daarom op dit moment niet te maken. Aan het eind van dit jaar wordt de regeling geëvalueerd, waarbij de effectiviteit onderzocht zal worden. Overigens was de reactie van ondernemingsorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en de FNLI (koepel van levensmiddelenbedrijven) bij de aankondiging van de regeling positief.

Vraag 6
Waarom zouden bedrijven in de vee- en vleessector afhankelijker zijn van kredietverzekeringen waar in andere sectoren gewerkt wordt met vooruitbetaling? Welke aanleiding ziet u tot het geven van steun op het gebied van kredietverzekeringen, waar die in beginsel een zaak tussen private partijen zou moeten zijn?

Antwoord
In veel andere sectoren van de economie wordt gewerkt met kredietverzekeringen, de vee- en vleessector is daarop geen uitzondering. In normale omstandigheden zou dit inderdaad door de markt opgevangen moeten worden, maar vanwege de kredietcrisis is ondersteuning door de overheid noodzakelijk. De regeling is zodanig opgezet, met een verzekeringspremie die aanzienlijk hoger is dan marktpremies, dat zodra de markt zich weer herstelt, bedrijven ook alle prikkels hebben om zich op de private markt te verzekeren en geen gebruik meer te maken van deze regeling.

Vraag 7
Kunt u uiteenzetten waarom het kabinet in dit kader niet kiest voor zelfregulering, waar dat bij welzijnsbevorderende maatregelende in de veehouderij doorgaans wel het geval is?

Antwoord
De TASK-regeling is een generieke regeling, die geen rekening houdt met hele specifieke omstandigheden in deze of enig andere sector.

Vraag 8
Kunt u uiteenzetten of ook andere sectoren aanspraak kunnen maken op verruimde kredietverzekeringen? Zo ja, welke sectoren en in welke mate? Zo nee, waarom niet en is hier sprake van een marktverstorend effect?

Antwoord
Handel in en door alle sectoren van de economie komt in aanmerking voor de TASK-regeling.


(w.g.) drs. F. Heemskerk
Staatssecretaris van Economische Zaken