Kamer­vragen aan de minister van Justitie over het bericht dat Google via Streetview persoon­lijke gegevens verzamelt


Indiendatum: jun. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Justitie over het bericht dat Google via Streetview persoonlijke gegevens verzamelt

1. Heeft u kennis genomen van het bericht “Google weet beter wie je bent dan jij1”?

2. Hoe beoordeelt u de uitkomst van het Franse onderzoek dat Google naast beelden en gegevens van Franse wi-fi aansluitingen ook wachtwoorden van e-mail accounts en e-mailberichten verzamelde door middel van de Streetview auto’s van Google?

3. Heeft u, net zoals de Franse regering, bij Google aangegeven dat zij de gegevens niet moeten wissen, maar moeten overdragen aan Nederland voor onderzoek? Zo ja, heeft u al resultaten van dit onderzoek? Zo neen, waarom niet?

4. Welke andere stappen heeft u ondernomen om er voor te zorgen dat Google in de toekomst de privacy van de Nederlandse burger kan schenden? Heeft u bijvoorbeeld bij Google aangegeven dat de streetview auto’s niet langer in Nederland worden toegelaten voordat de privacy gewaarborgd is?

1 http://www.depers.nl/economie/489254/Bekijk-het-maar-met-je-privacy.html

Indiendatum: jun. 2010
Antwoorddatum: 13 jul. 2010

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht “Google weet beter wie je bent dan jij”? 1)

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Hoe beoordeelt u de uitkomst van het Franse onderzoek dat Google naast beelden en gegevens van Franse wifi-aansluitingen ook wachtwoorden van e-mailaccounts en e-mailberichten verzamelde door middel van de Streetview auto’s van Google?

Antwoord
Ik verwijs hiervoor naar mijn antwoord op de vragen 1, 2 en 3 van het lid Gerkens (nummer 2010Z08486, ingezonden 19 mei 2010):

Ik heb kennis genomen van dit bericht. Uit een onderzoek van het Openbaar Ministerie, waaraan Google vrijwillig medewerking heeft verleend, is gebleken dat Google ook in Nederland informatie via Wifi-netwerken heeft vergaard.Uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie is niet gebleken dat er een redelijk vermoeden bestaat van het plegen van computervredebreuk (art. 138a Wetboek van Strafrecht, hierna SR.), het aftappen of opnemen van gegevens (art. 139c Sr. het plaatsen van opname apparatuur (art. 139d, tweede lid, aanhef en onder b), het bekend maken van een vertrouwelijk radiobericht (art. 441 Sr.) of enig ander strafbaar feit. Het ontbreken van een specifieke strafbaarstelling laat onverlet dat Google met haar gegevensvergaring en -opslag een ongeoorloofde inbreuk kan hebben gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van onbeveiligde Wifi-toegangspunten, of dat er anderszins is gehandeld in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens. De beoordeling daarvan is echter in beginsel aan de civiele rechter en aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP).

Vraag 3
Heeft u, net als de Franse regering, aan Google kenbaar gemaakt dat de gegevens niet gewist moeten worden, maar overdragen moeten worden aan Nederland voor onderzoek? Zo ja, heeft u al resultaten van dit onderzoek? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft mij bericht dat het als onafhankelijk toezichthouder Google heeft verzocht de gegevens veilig te stellen ten behoeve van onderzoek door het CBP. Gedurende het onderzoek doet het CBP hierover geen nadere uitspraken.

Vraag 4
Welke andere stappen heeft u ondernomen om er voor te zorgen dat Google in de toekomst de privacy van de Nederlandse burger kan schenden? Heeft u bijvoorbeeld bij Google aangegeven dat de streetview auto’s niet langer in Nederland worden toegelaten voordat de privacy gewaarborgd is?

Antwoord
Ik verwijs hiervoor naar mijn antwoord op de vragen 3, 4 en 5 van het lid Gerkens (nummer 2010Z08486, ingezonden 19 mei 2010). Op dit moment zie ik geen aanleiding en geen mogelijkheid om de Streetviewauto’s uit Nederland te weren:

Het CBP heeft bekend gemaakt onderzoek te doen naar het door Google verzamelen van persoonsgegevens met betrekking tot wifi-netwerken. Een oordeel over de vraag of aanpassing van het wettelijk kader nodig is of dat andere stappen aangewezen zijn, zal ik vormen nadat de resultaten van het CBP-onderzoek bekend zijn.


Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over de ernstig negatieve gevolgen van de boomkorvisserij voor het leven in de Noordzee

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over de situatie van de opgevangen Orcinus orca (Orka)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer