Kamer­vragen aan de minister van Binnen­landse Zaken en Konink­rijks­re­laties over het doden van dieren door poli­tie­agenten


Indiendatum: feb. 2008

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het doden van dieren door politieagenten

1. Wat is uw mening over de constatering van de onderzoekers van TNO dat de Nederlandse politiemunitie 'niet ontworpen is op afdoende uitwerking tegen dieren' (1) en dat 'zeker bij grote dieren valt te betwijfelen of de huidige politiemunitie voldoende effect sorteert'?

2. Bent u voornemens deze constateringen mee te nemen in de actualisering van de criteria voor het inkoopbeleid van politiemunitie en de aanschaf van nieuwe munitie? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

3. Kunt u aangeven of en zo ja, op welke wijze u voornemens bent de aanbevelingen op te volgen om in kaart te brengen hoe vaak en onder welke omstandigheden de Nederlandse politie schiet op dieren en om veilige en ethisch aanvaarbare methoden te zoeken voor het doden van dieren?

4. Kunt u aangeven hoe u op basis van dit evaluatierapport tot de conclusie komt dat er 'geen aanwijzingen zijn dat de huidige politiemunitie niet adequaat functioneert' en 'dat de verschillen die zijn waargenomen in vergelijking tot andere munitie gering zijn' (2)? Hoe verhoudt deze conclusie zich tot de eerder genoemde constateringen?

5. Kent u het bericht ‘Politie schiet hond op snelweg dood‘ (3), waarin wordt bericht over het doodschieten van een hond die op de snelweg was beland na een ongeluk met de auto waarin deze zich bevond?

6. Kunt u toelichten waarom bij dit incident is gekozen voor het direct doden van de hond en niet voor verdoven?

7. Bent u bereid de mogelijkheden te onderzoeken om in gevallen waarin dieren gevaarlijke situaties dreigen te veroorzaken politieagenten over te laten gaan tot het verdoven van de dieren? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo neen, waarom niet?

(1) TNO-rapport TNODV 2007 C436 – Evaluatierapport politiemunitie

(2) Brief over het onderzoek naar politiemunitie d.d. 15 februari 2008 met kenmerk: 2008-0000036559

(3) http://www.nu.nl/news/1441061/14/Politie_schiet_hond_op_snelweg_dood.html