Feite­lijke vragen aan de regering tijdens PV VROM


Indiendatum: mei 2010


1 Kunt u inzicht geven in de verwachte duurzame ontwikkeling als gevolg van het aanwijzen van Stadshaven Rotterdam als ontwikkelingsgebied?

2 Kunt u ingeven in hoeverre de verwachte opbrengsten ten aanzien van duurzaamheid zich verhouden tot de lasten van overschreden milieunormen als gevolg van de aanwijzing als ontwikkelingsgebied van Stadshaven Rotterdam?

3 Kunt u aangeven of de verwachting is dat met een amvb een afwijking aan de Flora en Fauna wet of de natuurbeschermingswet nodig is door de aanwijzing van de Stadshaven Rotterdam als ontwikkelingsgebied?

4 Kunt u inzicht geven in de verwachte duurzame ontwikkeling als gevolg van het aanwijzen van Zaanstad Midden als ontwikkelingsgebied?

5 Kunt u aangeven in hoeverre de verwachte opbrengsten ten aanzien van duurzaamheid zich verhouden tot de lasten van overschreden milieunormen als gevolg van de aanwijzing als ontwikkelingsgebied van Zaanstad Midden?

6 Kunt u aangeven of de verwachting is dat met een amvb een afwijking aan de Flora en Fauna wet of de natuurbeschermingswet nodig is door de aanwijzing van de Zaanstad Midden als ontwikkelingsgebied?

7 Kunt u aangeven voor welke tijdsperiode de gemeenten genoemd in artikel 3.1 in het kader van innovatie zijn aangewezen?

8 Kunt u aangeven wat de verwachte bijdrage van de aangewezen innovatiegebieden is aan het bestrijden van de economische crisis en aan duurzaamheid?

9 Kunt u uitleggen waarom in het kader van innovatie artikel 3.14 van Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, inzake veiligheid 10 jaar lang buiten werking kan worden gesteld?

10 In welke mate wordt er gewaarborgd dat er geen belanghebbende deel uit maakt van de commissie met het oog op onafhankelijkheid?

11 Wordt onder de deugdelijke motivering (6.2) wetenschappelijke feiten verstaan? Zo neen, waarom niet?

12 Hoe vaak wordt er advies door de commissie uitgebracht?

13 Waarom heeft de regering ervoor gekozen de projecten van maatschappelijke betekenis zo ruim te definiëren?

14 Kunt u toelichten wat concreet de gewenste maatschappelijke ontwikkeling is van de Stadshavens Rotterdam die blijkbaar in conflict komt met bestaande milieunormen?

15 In hoeverre is de milieuruimte in de stadshavens Rotterdam onvoldoende, en voor welke ontwikkelingen moet er concreet met deze amvb afgeweken worden van de normen, en in welke mate zal deze ontwikkeling het milieu beïnvloeden?

16 Kunt u toelichten wat de definitie is van het duurzaam ontwikkelen van stad en haven, en hoe vaak, wanneer en op welke wetenschappelijke wijze dit getoetst gaat worden?

17 Kunt u toelichten wat wordt bedoeld met een goede milieukwaliteit, betekent dit dat de milieunormen de komende tien jaar niet overtreden worden? Zo neen, in welke mate kunnen zij dan overtreden worden?

18 Bedoelt u met bouwen in en nabij water rekening houdend met klimaatverandering, dat er gezorgd wordt voor ruimte voor de rivier?

19 Acht u het gewenst bedrijven te belonen voor niet-coöperatief gedrag door af te wijken van de milieunormen, hoe verhoudt zich dit tot het belang van de volksgezondheid en de belangen en wensen van omwonenden?

20 Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn als een bedrijf in Zaanstad-Midden na tien jaar niet meer aan de mileunorm(en) voldoen?

21 Hoe kan een mini windturbine bijdrage aan de bestrijding van de economische crisis?

22 Kunt u toelichten wat u concreet verstaan onder ecologisch bouwen? Wordt hierbij ook rekening gehouden met de duurzaamheid van de bouwmaterialen?

23 Wat zijn de gevolgen voor het dierenwelzijn van het winnen van water uit stallucht en het reguleren van het stalklimaat? Op welke manier wordt hiermee rekening gehouden?

24 Wat is het nut en de meerwaarde van het laten vallen van milieuregels om te kijken of milieubelangen dan worden geschaad voor artikel 5?

25 Acht u het wenselijk dat de melkveehouderij die alle geldende normen al met handen en voeten treedt nog meer speelruimte te geven door milieunormen te laten vervallen?

26 Op welke wijze denkt u dat de economische crisis bestreden kan worden door zuigercompressor-windturbinecombinaties bij de melkveehouderij te plaatsen, hoeveel arbeidsplaatsen denkt u dat dit genereert?

27 Kunt u toelichten hoe en op welke wetenschappelijk onderbouwde en bewezen wijze water uit lucht gewonnen gaat worden en wat de nadelen daarvan nog zijn?

28 Waarom is in de bewoording gekozen voor ‘zoveel mogelijk onafhankelijk’ met betrekking tot de commissie, is ‘geheel onafhankelijk’ niet wenselijker?


Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van VWS over omstreden pijnexperimenten bij muizen

Lees verder

Vragen over misplaatste uitlatingen van ambtenaren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer