Aanvul­lende vragen Van Raan over de vergun­ning­ver­lening aan Vattenfall voor de bouw van een biomas­sa­cen­trale in DiemenAanvullende schriftelijke vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over de vergunningverlening aan Vattenfall voor de bouw van een biomassacentrale in Diemen

 1. Bent u bekend met het bericht van 8 maart jl. in het Parool[1] “Bouw biomassacentrale kan doorgaan”?
 2. Kunt u aangeven hoeveel subsidie Vattenfall heeft aangevraagd voor de biomassacentrale in Diemen? Zo nee, waarom niet?
 3. Mocht u geen uitspraak kunnen doen over de hoogte van de subsidie vanwege bedrijfsbelangen kunt u dan ingaan op de balans tussen de openbaarheid van bestuur en het beschermen van bedrijfsbelangen? Is die balans naar uw mening momenteel juist?
 4. Is er al een beslissing genomen aangaande de subsidieaanvraag? Kunt u aangeven wanneer deze genomen wordt? Zo nee, waarom niet?
 5. In het geval dat er nog geen beslissing is genomen over de subsidieaanvraag, kunt u de volgende documenten meenemen in uw beslissing: de uitspraak van de rechter in de rechtszaak van de MOB tegen de biomassacentrale in Diemen en het nog te publiceren Duurzaamheidskader Biomassa? Zo niet, waarom niet?
 6. Klopt het dat u bereid bent om een tijdelijke stop af te kondigen op de bouw van nieuwe biomassacentrales, terwijl de heroverweging van de subsidie en het bredere biomassa beleid plaatsvindt, zoals u aangeeft in uw antwoord op schriftelijke vragen van de PvdD[2] (2019D46360)? Zo niet, waarom niet?
 7. Overwegende de aangenomen motie van de heer Koffeman[3] (PvdD) in de Eerste Kamer van 12 november 2019 om voorlopig geen subsidies meer af te geven voor het bijstoken van hout, vindt u het nog verantwoord om subsidies af te geven aan biomassacentrales die aan dezelfde duurzaamheidseisen moeten voldoen voor het te stoken hout[4]?
 8. Kunt u, gegeven het feit dat het Duurzaamheidskader Biomassa nog ontvangen moet worden, de maatschappelijke onrust over biomassa groeit en het feit dat de emissienormen voor centrales in 2022 aangepast worden, nogmaals uitleggen waarom u het niet nodig vindt om nu een moratorium op subsidie voor biomassa af te kondigen?
 9. Erkent u dat de bouw van de biomassacentrale in Diemen als controversieel wordt beschouwd door de maatschappij? Zo niet, waarom niet?
 10. Wat vind u van de grote weerstand bij lokale overheden, zoals gemeenten Diemen, Gooise Meren, Weesp en stadsdeel Oost (Amsterdam), omtrent de mogelijke komst van een biomassacentrale in Diemen?
 11. Bent u bereid zich in te zetten voor een (tijdelijke) stop op de bouw van de biomassacentrale in Diemen? Zo niet, waarom niet?
 12. Bent u het met de PvdD eens dat het niet verschaffen van deze duidelijkheid tot onzekerheid leidt bij de bevolking, en zo ja, hoe gaat u de ongerustheid wegnemen?

[1] https://www.parool.nl/amsterdam/bouw-biomassacentrale-diemen-kan-doorgaan~b042fbf1/?utm_campaign=shared_earned&utm_medium=social&utm_source=copylink

[2] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-van-raan-over-implicaties-advies-commissie-remkes-voor-subsidie-bijstook-biomassa-in-energiecentrales-en-aanleg-nieuwe-biomassacentrales

[3] https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/eerste-kamer-tegen-kabinet-hout-op

[4] “Voor de categorieën ‘Stoomketel op houtpellets ≥ 5 MWth’, ‘Directe inzet van houtpellets voor industriële toepassingen ≥ 5 MWth en ≤ 100 MWe’ en ‘Ketel op houtpellets voor stadsverwarming ≥ 10 MWth’ waarbij vaste biomassa wordt ingezet, is de voorwaarde dat deze aan duurzaamheidseisen voor vaste biomassa voldoen. Dit zijn dezelfde eisen die gelden voor ‘Bestaande capaciteit voor bij- en meestook’ en ‘Nieuwe capaciteit voor meestook’. In deze categorieën zijn de duurzaamheidseisen van toepassing op alle soorten biomassa, zoals houtige biomassa en residuen uit de agrarische sector als van bioraffinage.” https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/categorie%C3%ABn/biomassa-sde