Vragen Van Raan over impli­caties advies commissie Remkes voor biomassa


Indiendatum: sep. 2019

Vragen van het lid Van Raan (Partij voor de Dieren) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het advies van de commissie Remkes en de implicaties voor de subsidie op het (bij)stoken van biomassa in energiecentrales en de aanleg van nieuwe biomassacentrales.

 1. Bent u bereid om, zoals de commissie Remkes adviseert, de subsidie voor het bijstoken van biomassa in energiecentrales te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?
 2. Kunt u aangeven hoeveel subsidie het afgelopen jaar ging naar biomassa in de brede zin? En hoeveel subsidie ging er specifiek naar biomassa (bij)stook voor energieopwekking?
 3. Kunt u aangeven hoeveel biomassacentrales er op dit moment gepland of in aanbouw zijn?
  Welke van deze centrales zijn nog niet definitief?
 4. Wat is het vermogen van deze centrales? Hoeveel hiervan zijn warmtecentrales en hoeveel zijn elektriciteitscentrales?
 5. Bent u op de hoogte van de toenemende maatschappelijke weerstand tegen biomassacentrales? Zoals bijvoorbeeld blijkt uit het verzet in Diemen en Arnhem?
 6. Bent u op de hoogte van de wetenschappelijke weerstand tegen biomassacentrales? Zoals bijvoorbeeld blijkt uit de publicatie “Serious mismatches continue between science and policy in forest bioenergy”?
 7. Bent u met de Partij voor de Dieren van mening dat, de eerder genomen beleidsbeslissingen daargelaten, de meest recente wetenschappelijke inzichten het gebruik van biomassa als duurzame brandstof niet langer rechtvaardigen? Zo nee, waarom niet? Op welke wetenschappelijke informatie baseert u dat?
 8. Benoemd u op dit moment biomassa nog steeds als duurzaam? Zo ja, op welke gronden en (ter voorkoming van misverstanden) hoe luidt de definitie van duurzame biomassa op dit moment, en op welke wetenschappelijke gronden is die definitie tot stand gekomen?
 9. Kunt u aangeven wat de consequenties voor Nederland en het Nederlandse klimaatbeleid zou zijn wanneer het verstoken van biomassa niet alleen door de wetenschap maar ook door internationale organisaties zoals de EU en de VN niet langer als duurzame energie gezien zou worden?
 10. Is de minister met de Partij voor de Dieren van mening dat Nederland en haar klimaatbeleid ontzettend kwetsbaar zijn nu de regering voor de verduurzaming grotendeels inzet op een energievorm waarvan de wetenschap al aangeeft dat deze niet duurzaam is?
 11. Wat dient er te gebeuren alvorens Nederland haar kwalificatie ‘duurzaam’ voor biomassa aanpast?
 12. Heeft de minister een plan in voorbereiding om de noodzakelijke klimaatopgave alsnog te realiseren mocht het gebruik van biomassa niet langer als duurzaam geclassificeerd worden? Zo nee waarom niet? Is de minister bereid, gegeven het gebrek aan wetenschappelijk en maatschappelijk draagvlak voor biomassacentrales, zo’n plan voor te bereiden? Zo nee, waarom niet?
 13. Bent u bereid in ieder geval een tijdelijke stop op de bouw van nieuwe biomassacentrales af te kondigen terwijl de heroverweging van de subsidie en het bredere biomassa beleid plaatsvind? Zo nee, waarom niet?
 14. Kunt u deze vragen beantwoorden voor begrotingsbehandeling van Economische Zaken en Klimaat? Zo nee, waarom niet?

Indiendatum: sep. 2019
Antwoorddatum: 18 dec. 2019

Vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het advies van de commissie-Remkes en de implicaties voor de subsidie op het (bij)stoken van biomassa in energiecentrales en de aanleg van nieuwe biomassacentrales (ingezonden 1 oktober 2019).

Antwoord van Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) (ontvangen 18 november 2019).

1. Bent u bereid om, zoals de commissie-Remkes adviseert, de subsidie voor het bijstoken van biomassa in energiecentrales te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 1

In het licht van stikstofdepositie is er geen reden de subsidie te heroverwe-gen. Zoals de commissie-Remkes zelf constateert draagt heroverweging niet bij aan de reductie van stikstofdepositie. Het kabinet acht de bijstook van duurzame biomassa in energiecentrales nodig voor het behalen van de doelen rond hernieuwbare energie en CO2-reductie.

2. Kunt u aangeven hoeveel subsidie het afgelopen jaar ging naar biomassa in de brede zin? Hoeveel subsidie ging er specifiek naar biomassa (bij)stook voor energieopwekking?

Antwoord 2

In deze vraag interpreteer ik «biomassa in de brede zin» als zijnde alle vormen van hernieuwbare warmte- en elektriciteitsproductie met biomassa. In totaal is hieraan in 2018 € 310 miljoen subsidie uitbetaald. Ik ben niet in de positie om specifieke informatie te verschaffen over de hoeveelheid subsidie die in 2018 is uitbetaald voor de bijstook in kolencentra-les, omdat er in 2018 slechts één bedrijf was dat hiervan gebruik maakte en ik met het publiceren van deze gegevens bedrijfsvertrouwelijke informatie zou verstrekken.

3. Kunt u aangeven hoeveel biomassacentrales er op dit moment gepland of in aanbouw zijn?

4. Welke van deze centrales zijn nog niet definitief?

Antwoord 3 en 4
Onderstaande tabellen geven een uitsplitsing het soort biomassa-installaties dat op dit moment een SDE+-beschikking hebben en die in verschillende stadia van ontwikkeling zijn:

5. Wat is het vermogen van deze centrales? Hoeveel hiervan zijn warmtecentra-les en hoeveel zijn elektriciteitscentrales?

Antwoord 5
Ja, ik ben ervan op de hoogte dat er weerstand bestaat tegen sommige biomassacentrales.

6. Bent u op de hoogte van de toenemende maatschappelijke weerstand tegen biomassacentrales, zoals blijkt uit het verzet in Diemen en Arnhem?

Antwoord 6
Ja, ik ken de genoemde publicatie van een aantal leden van de European Academies Science Advisory Council (EASAC).

7. Bent u op de hoogte van de wetenschappelijke weerstand tegen biomassa-centrales, zoals blijkt uit de publicatie «Serious mismatches continue between science and policy in forest bioenergy»?1

Antwoord 7
Nee. Voor een toelichting verwijs ik u naar mijn reactie op de eerderge-noemde EASAC-publicatie.

8. Deelt u de mening dat, de eerder genomen beleidsbeslissingen daargelaten, de meest recente wetenschappelijke inzichten het gebruik van biomassa als duurzame brandstof niet langer rechtvaardigen? Zo nee, waarom niet? Op welke wetenschappelijke informatie baseert u dat?

Antwoord 8
Het kabinet is ervan overtuigd dat duurzame biomassa een bijdrage kan leveren aan de transitie naar een klimaatneutrale samenleving en een circulaire economie. Het kabinet erkent dat niet alle gebruik van biomassa duurzaam is. Om die reden stelt het kabinet nu al strenge duurzaamheidsei-sen aan houtige biomassa die met subsidie in energiecentrales wordt gebruikt. Daarnaast werkt het kabinet aan een duurzaamheidskader voor alle biomassa. Voor een verdere toelichting verwijs ik naar mijn reactie op de EASAC-publicatie.

9. Benoemt u op dit moment biomassa nog steeds als duurzaam? Zo ja, op welke gronden? Hoe luidt (ter voorkoming van misverstanden) de definitie van duurzame biomassa op dit moment en op welke wetenschappelijke gronden is die definitie tot stand gekomen?

Antwoord 9
Het kabinet gaat uit van de bestaande internationale en Europese afspraken.

10. Kunt u aangeven wat de consequenties voor Nederland en het Nederlandse klimaatbeleid zou zijn wanneer het verstoken van biomassa niet alleen door de wetenschap, maar ook door internationale organisaties zoals de EU en de VN niet langer als duurzame energie gezien zou worden?

Antwoord 10
Nee, het Nederlandse klimaat- en energiebeleid is erop gericht om in alle sectoren en met gebruikmaking van vele verschillende technologieën de transitie naar 49% broeikasgasreductie in 2030 te realiseren, als tussenstap naar 95% reductie in 2050.

11. Deelt u de mening dat Nederland en haar klimaatbeleid ontzettend kwetsbaar zijn nu de regering voor de verduurzaming grotendeels inzet op een energievorm waarvan de wetenschap al aangeeft dat deze niet duurzaam is?

Antwoord 11
Het kabinet gaat uit van de bestaande internationale en Europese afspraken.

12. Wat dient er te gebeuren alvorens Nederland haar kwalificatie «duurzaam» voor biomassa aanpast?

Antwoord 12
Nee, het kabinet is ervan overtuigd dat de inzet van duurzame biomassa nu en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor de verduurzaming van onze economie en het realiseren van de klimaatopgave. Daarbij gelden voor het kabinet twee uitgangspunten: alleen duurzame biomassa kan een bijdrage leveren aan de transitie naar een CO2-arme en circulaire economie, en duurzame biomassa moet uiteindelijk zo beperkt en hoogwaardig mogelijk worden ingezet. Op basis van deze uitgangspunten heeft het kabinet verschillende acties in gang gezet op het gebied van duurzame biomassa, in het bijzonder de ontwikkeling van een duurzaamheidskader en routekaarten voor nationale biomassa en cascadering. Uw Kamer is op 4 juli jl. geïnfor-meerd over de uitwerking van deze acties (Kamerstuk 32 813, nr. 375).

13. Heeft u een plan in voorbereiding om de noodzakelijke klimaatopgave alsnog te realiseren, mocht het gebruik van biomassa niet langer als duurzaam geclassificeerd worden? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid, gegeven het gebrek aan wetenschappelijk en maatschappelijk draagvlak voor biomassa-centrales, zo’n plan voor te bereiden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 13
Nee. Het kabinet gaat niet over de bouw van biomassacentrales. Het kabinet gaat wel over de subsidie voor het gebruik van duurzame biomassa. Nieuwe subsidiebeschikkingen voor bijvoorbeeld biostoomketels in de industrie of biomassacentrales in de gebouwde omgeving die worden afgegeven in de periode tot het duurzaamheidskader er is, moeten voldoen aan de huidige wettelijk geldende duurzaamheidscriteria. Hoewel het PBL pas na 2030 knelpunten verwacht in de beschikbaarheid van duurzame biomassa, is het verstandig om rekening te houden met onzekerhe-den in prognoses van vraag en aanbod. Daarom wordt het PBL gevraagd om jaarlijks inzicht te bieden in de ontwikkeling van vraag en aanbod van duurzame biomassa en eventuele knelpunten in de beschikbaarheid van duurzame biomassa tijdig te signaleren. Zoals in het Klimaatakkoord is opgenomen, gaat het kabinet terughoudend om met het afgeven van nieuwe subsidiebeschikkingen ter stimulering van het gebruik van duurzame biomassa zodra partijen op basis van de jaarlijkse monitoring knelpunten in de beschikbaarheid van duurzame biomassa vóór 2030 verwachten, totdat het duurzaamheidskader is geïmplementeerd. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie Van Raan en Wassenberg (Kamerstuk 32 813, nr. 316).

14. Bent u bereid in ieder geval een tijdelijke stop op de bouw van nieuwe biomassacentrales af te kondigen terwijl de heroverweging van de subsidie en het bredere biomassa beleid plaatsvindt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 14
Ja.

1https://onlinelibrary.wiley.co...

Interessant voor jou

Vragen Wassenberg over beelden waaruit blijkt dat circus Freiwald zich opnieuw niet aan wet houdt

Lees verder

Vragen Kröger (GroenLinks), Laçin (SP) en Van Raan (PvdD) over Emissieregistratie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer