Aanvul­lende Kamer­vragen aan de minister van LNV over de jacht op ganzen


Indiendatum: sep. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de jacht op ganzen
Aanvullend op Kamervragen van het lid Thieme met vraagnummer 2060723210

1. Kent u het bericht 'Overheid plaatst wilde gans op de (menu-)kaart' (1)?

2. Is het bericht waar dat u samen met de provincie Zuid-Holland een ganzenproeverij organiseert op 27 september voor culinaire journalisten, poeliers en vertegenwoordigers uit de wereld van platteland, faunabeheer, landbouw en natuur? Zo ja, waarom acht u het de taak van de overheid om de consumptie van een in beginsel beschermde diersoort te promoten?

3. Mag deze promotie gezien worden als een beleidswijziging, waar tot nu toe vooral uitgegaan werd van de regulerende werking van de markt? Heeft de overheid ook plannen om bijvoorbeeld de promotie van plantaardige voedingsmiddelen te stimuleren teneinde de consumptie van dierlijke producten (het kabinet noemde eerder vlees het meest milieuonvriendelijke bestanddeel van ons voedselpakket) af te remmen?

4. Bestaan er plannen om bepaalde ganzensoorten toe te voegen aan de lijst met bejaagbare soorten? Zo ja, waarom, welke ganzen en op welke termijn? Zo neen, waarom promoot u dan consumptie van een beschermde soort?

5. Kunt u aangeven hoeveel u geïnvesteerd heeft in de ontwikkeling van diervriendelijke alternatieven voor schadebestrijding, gezien het feit dat afschot van ganzen wettelijk slechts gerechtvaardigd is wanneer alle diervriendelijke alternatieven zijn onderzocht?

6. Kunt u aangeven hoeveel u geïnvesteerd heeft in het onderzoek naar de smakelijkheid van ganzen en in het organiseren van de proeverij op 27-09?

7. Deelt u de mening van de redactie van De Nederlandse Jager dat sprake is van “een mediaoffensief van de overheid” met betrekking tot dit onderwerp? Zo neen, hoe zou u de ‘ganzenbord-campagne’ dan willen kwalificeren? Zo ja, met welk exact doel organiseert u een dergelijk “mediaoffensief” en acht u het de taak van de overheid om dienstbaar te zijn aan de belangen van hobbyjagers?

(1) De Nederlandse Jager 30-08-07, pagina 45

Indiendatum: sep. 2007
Antwoorddatum: 28 okt. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen mijn antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Thieme (PvdD) over de jacht op ganzen (ingezonden 5 september 2007).

1
Kent u het bericht 'Overheid plaatst wilde gans op de (menu)kaart' (1)?

Ja.

2
Is het waar dat u samen met de provincie Zuid-Holland een ganzenproeverij organiseert op 27 september 2007 voor culinaire journalisten, poeliers en vertegenwoordigers uit de wereld van platteland, faunabeheer, landbouw en natuur? Zo ja, waarom acht u het de taak van de overheid om de consumptie van een in beginsel beschermde diersoort te promoten?

De proeverij is georganiseerd door CLM Onderzoek en Advies en vloeit voort uit de op¬dracht om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om wilde gans als natuur- en streek¬product onder de aandacht van de consument te brengen. Opdrachtgevers zijn LNV en de provincie Zuid-Holland.

3
Mag deze promotie gezien worden als een beleidswijziging, waar tot nu toe vooral uitge¬gaan werd van de regulerende werking van de markt? Heeft u ook plannen om bijvoor¬beeld de promotie van plantaardige voedingsmiddelen te stimuleren teneinde de consump¬tie van dierlijke producten (het kabinet noemde eerder vlees het meest milieuonvriende¬lijke bestanddeel van ons voedselpakket) af te remmen?

Er is geen sprake van enige beleidswijziging.

4
Bestaan er plannen om bepaalde ganzensoorten toe te voegen aan de lijst met bejaagbare soorten? Zo ja, waarom, welke ganzen en op welke termijn?

Nee.

5
Kunt u aangeven hoeveel u geïnvesteerd heeft in de ontwikkeling van diervriendelijke alternatieven voor schadebestrijding, gezien het feit dat afschot van ganzen wettelijk slechts gerechtvaardigd is wanneer alle diervriendelijke alternatieven zijn onderzocht?

Zie het jaarverslag van het Faunafonds over 2006 (Kamerstukken 2006-2007, 29446, nr. 56).

6
Kunt u aangeven hoeveel u geïnvesteerd heeft in het onderzoek naar de smakelijkheid van ganzen en in het organiseren van de proeverij op 27 september aanstaande?

€ 32.000 exclusief btw.

7
Deelt u de mening (1) dat sprake is van “een mediaoffensief van de overheid” met betrekking tot dit onderwerp? Zo neen, hoe zou u de ‘ganzenbordcampagne’ dan willen kwalificeren? Zo ja, met welk exact doel organiseert u een dergelijk “mediaoffensief” en acht u het de taak van de overheid om dienstbaar te zijn aan de belangen van hobbyjagers?

Nee. Het gaat hier om het benutten van goed, natuurlijk scharrelvlees dat sinds kort weer op enige schaal beschikbaar is door afschot in het kader van beheer en schadebestrijding. Sinds 1999, toen de ganzenjacht werd verboden, is vlees van wilde ganzen van het menu verdwenen en ook de kennis hoe wilde gans te bereiden, dreigde daarmee te verdwijnen. Sinds 2004 is er als gevolg van afschot in het kader van beheer en schadebestrijding weer op enige schaal vlees van wilde ganzen beschikbaar.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

(1) De Nederlandse Jager, 30 augustus 2007, pagina 45
(2) Zie noot 1.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer