Eerlijke wereld­handel


De markt kent geen ethiek. Daarom moet de overheid kwetsbare waarden beschermen bij alle economische activiteiten. In de wereldvrijhandel dragen ontwikkelingslanden vaak de lasten, maar zelden de lusten. Dierenwelzijn, volksgezondheid, milieu en duurzaamheid worden op grote schaal ondergeschikt gemaakt aan economische belangen. Mensenrechten moeten wijken voor het economisch gewin van de grootschalige wereldhandel. Kinderarbeid, moderne slavernij, onleefbare lonen en werktijden, onveilige werkomstandigheden, verbod op vakbondsvorming en andere vormen van uitbuiting zijn nog steeds aan de orde van de dag. De positie van ontwikkelingslanden in de wereldhandel moet daarom versterkt worden.

Dat betekent dat Nederland zich hard zal moeten maken voor een wijziging van de voorwaarden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zodat maatschappelijke waarden bepalend zijn voor de wereldhandel. Ontwikkelingslanden moeten de mogelijkheid krijgen om hun markten (tijdelijk) af te schermen en om hun producten zelf te bewerken voor export. Alle landen moeten zelf kunnen beslissen over het instellen van importbeperkingen van producten die ten koste van mens, dier of milieu zijn geproduceerd.

De Partij voor de Dieren wil een verantwoorde vrijhandel. Vrijhandel mag geen doel op zich zijn, maar moet worden ingezet als middel voor welvaart en welzijn. Vrijhandelsakkoorden kunnen alleen worden gesloten met democratische rechtsstaten waar de mensenrechten gerespecteerd worden en waar producten onder dier-, natuur- en milieuvriendelijke omstandigheden geproduceerd zijn. Kinderarbeid en uitbuiting van werknemers zijn onacceptabel en worden actief bestreden.

Ontwikkelingslanden moeten meer invloed krijgen op het beleid van het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Op dit moment zijn de onderhandelingen over vrijhandelsverdragen niet transparant en ondemocratisch. De onderhandelingen worden geregeerd door machtige lobbygroepen van het bedrijfsleven. Maatschappelijke organisaties worden stelselmatig geweerd. Ook dat is onaanvaardbaar.

Het standpunt Eerlijke wereldhandel is onderdeel van: Buitenlands beleid en defensie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

PvdD veroor­deelt mensen­rech­ten­beleid voor China, roept op tot einde kalfs­vleesdeal

De Partij voor de Dieren heeft het zwakke Nederlandse mensenrechtenbeleid ten aanzien van China krachtig veroordeeld. Opnieuw krijgen de Nederlandse handelsbelangen vrij baan ten koste van een scherpe mensenrechtenagenda, bleek gisteren tijdens een debat over het Nederlandse Chinabeleid. Het kabinet moet de kalfsvleesdeal met China opzeggen en pleiten voor internationale waarnemers bij de bestrijd...

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws