Vervoer


 • Aankoop aandelen AirFrance-KLM door Staat

  De Partij voor de Dieren vindt het onverantwoord om, in een tijd waarin alle zeilen moeten worden bijgezet om klimaatdoelstellingen bereikbaar te houden, 744 miljoen euro uit te geven aan de luchtvaartsector door een fors belang te nemen in AirFrance-KLM. Een sector die tegen alle klimaatdoelstellingen in de CO2-uitstoot laat groeien en juist zou moeten krimpen.
  Het is alsof de Nederlandse Staat op het einde van het kolentijdperk, nog even flink investeert in mijnen.

  In plaats van bijna 750 miljoen euro te steken in alternatieven van vervoer, bijvoorbeeld op Schiphol, blijft KLM weinig renderende transitreizigers lokken met goedkope, belastingvrije kerosine.
  Met deze investering houdt de Nederlandse Staat dus actief een tak van industrie in de lucht die vanuit het belang van klimaat, leefomgeving en veiligheid zo snel mogelijk zou moeten krimpen.

  Meer informatie
 • Aanleg nieuwe snelwegen

  Meer asfalt lost de fileproblematiek niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom wil de Partij voor de Dieren geen nieuwe snelwegen en geen verbreding van bestaande wegen. Wij zijn tegen de verbreding van de A27, de Rijnlandroute, Ringweg Groningen, de Rotterdamse Baan en de Blankenburgtunnel.

  Bevordering van de verkeersveiligheid op provinciale wegen geschiedt door andere middelen in te zetten: geen bomenkap maar langzamer rijden op provinciale wegen.

  Meer informatie
 • Fietsen stimuleren

  De Nederlandse fietscultuur bloeit; steeds meer mensen willen met fiets en trein naar hun werk. Maar met name in de grote steden ondervinden zij problemen, bijvoorbeeld met het vinden van een goede plek om hun fiets te stallen.

  De Partij voor de Dieren pleit voor het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer, waaronder fietsvervoer. Er moet extra geïnvesteerd worden in de aanleg en het onderhoud van veilige fietspaden en in extra fietsparkeerplekken in stadscentra. De OV-fiets wordt op meer plekken beschikbaar. Mogelijkheden om de aanschaf van een fiets fiscaal aantrekkelijk te maken (‘fiets van de zaak’) moeten worden uitgebreid.

  Meer informatie
 • Kilometerheffing

  De Partij voor de Dieren is voor het ‘de vervuiler betaalt’-principe en vindt daarom dat automobilisten die veel autokilometers maken meer belasting zouden moeten betalen dan mensen die weinig kilometers of buiten de spits rijden. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing zou mogen gelden voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar moet fors geïnvesteerd worden in beter openbaar vervoer zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto.
  De kilometerheffing en kentekenregistratie moeten gepaard gaan met strikte garanties op het gebied van privacy.

  De opbrengsten van de kilometerbeprijzing zouden via een investeringsfonds ingezet moeten worden voor het ontwikkelen van duurzame mobiliteit, innovatie en het uitrollen van een gemeenschappelijke infrastructuur.

  Meer informatie
 • Krimp luchtvaart

  Om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C is een sterke krimp van het vliegverkeer vereist, zowel in Nederland als wereldwijd. Investeringen in de groei van luchthavens zijn daarom uit den boze en bovendien volledig overbodig.

  Het is een fout signaal dat de luchtvaartsector zich buiten het klimaatakkoord van Parijs wist te lobbyen. De luchtvaart is ondertussen hard op weg om alle klimaatinspanningen van andere sectoren ongedaan te maken. De luchtvaartsector is niet in staat gebleken om eigenhandig haar CO2-uitstoot te beperken. Daarom is het tijd dat de luchtvaartsector (evenals de scheepvaart) wordt onderworpen aan ambitieuze en afdwingbare CO2-reductiedoelstellingen. Een sterke krimp van het aantal vliegbewegingen is daarbij onvermijdelijk.

  De werkelijke kosten van reizen moeten in de prijs worden doorberekend: de vervuiler betaalt. De negatieve milieueffecten van vliegverkeer moeten in de prijs van vliegtickets worden verwerkt. Nederland moet deze accijns zelf invoeren en deze ook bepleiten in de Europese Unie.

  Belastingvoordelen voor het vliegverkeer, zoals vrijstellingen van btw en accijnzen, moeten worden afgeschaft. Op vluchten naar en vanuit Europa zou nu al op vrij eenvoudige wijze een CO2-belasting kunnen worden geheven. De Partij voor de Dieren is er voor om daar zo snel mogelijk afspraken over te maken met andere Europese landen. Met betrekking tot intercontinentale vluchten moet eerst de macht van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) worden doorbroken, omdat deze in de praktijk een schadelijke luchtvaartgroeiagenda voert. Nederland zou hierin de leiding moeten nemen en hoeft niet op andere landen te wachten om te beginnen met het beperken van de CO2-uitstoot in de luchtvaartsector.

  Naast het invoeren van een vliegtaks, dient de overheid alternatieven voor het vliegverkeer nadrukkelijk te stimuleren. Treinverbindingen in Europa moeten goedkoper, sneller en comfortabeler met directe verbindingen tussen belangrijke steden en worden zo een meer aantrekkelijke keuze dan het vliegtuig.

  Rond vliegvelden worden geen landbouwgewassen verbouwd die ganzen aantrekken, maar weides met zonnepanelen of gewassen die voor ganzen onaantrekkelijk zijn.

  Zonnepanelen op gebouwen, terreinen en langs snelwegen bij vliegvelden worden de norm.

  Meer informatie
 • Milieuvriendelijk en betaalbaar Openbaar Vervoer

  Het openbaar vervoer dient zowel op korte als op lange afstand als belangrijk alternatief voor sterk vervuilende transportmiddelen zoals het vliegtuig en de auto.

  Vanuit elke woonkern moeten onderwijs- en zorginstellingen en overheidsdiensten goed bereikbaar zijn. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking en ook in krimpgebieden. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk.
  Treinstations moeten beter toegankelijk worden gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers. Alle stations dienen te beschikken over voldoende en veilige fietsenstallingen. De Partij voor de Dieren wil dat het OV-fiets-systeem wordt ingevoerd op alle treinstations en alle belangrijke OV-knooppunten.
  Reizen met de trein moet comfortabel zijn en aansluiten bij de behoeften van de (zakelijke) reiziger. Het aantal treinen zal moeten worden uitgebreid. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat er vergader- en werkfaciliteiten komen op alle knooppuntstations en dat elk treinstel beschikt over wc’s, stopcontacten en internet.
  Nederland moet inzetten op betrouwbare, betaalbare, comfortabele en snelle openbaarvervoersverbindingen in Europa, met directe verbindingen tussen belangrijke steden. Het vliegverkeer binnen Europa wordt daarmee teruggedrongen.


  Meer informatie
 • Stimuleren milieuvriendelijk vervoer

  De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger, voor de fiets en voor duurzaam, efficiënt en comfortabel openbaar vervoer.

  Fiets
  Woon-werkverkeer met de auto moet worden teruggedrongen en flex- en thuiswerken gestimuleerd. Fiscale stimulering van fietsen moet behouden blijven, terwijl de woon-werkaftrek voor auto’s kan worden afgebouwd, waarbij rekening wordt gehouden met bewoners in dunbevolkte gebieden.
  We willen investeren in veilige fietspaden en in (nieuwe) fietssnelwegen. Bestaande fietspaden dienen goed te worden onderhouden. Verkeerslichten moeten zo worden afgesteld dat fietsers en het openbaar vervoer eerder groen licht krijgen en voorrang bij regen.

  Openbaar vervoer
  Vanuit elke woonkern moeten de onderwijs- en zorginstellingen en de overheidsdiensten met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking en ook in krimpgebieden. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk.
  Treinstations moeten beter toegankelijk worden gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers. Alle stations dienen te beschikken over voldoende en veilige fietsenstallingen. De Partij voor de Dieren wil dat het OV-fiets-systeem wordt ingevoerd op alle treinstations en alle belangrijke OV-knooppunten.
  Reizen met de trein moet comfortabel zijn en aansluiten bij de behoeften van de (zakelijke) reiziger. Het aantal treinen zal moeten worden uitgebreid. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat er vergader- en werkfaciliteiten komen op alle knooppuntstations en dat elk treinstel beschikt over wc’s, stopcontacten en internet.
  Nederland moet inzetten op betrouwbare, betaalbare, comfortabele en snelle openbaarvervoersverbindingen in Europa, met directe verbindingen tussen belangrijke steden. Het vliegverkeer binnen Europa wordt daarmee teruggedrongen.

  Auto
  Volledig elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden moeten fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. In 2025 zouden er geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren meer mogen worden verkocht.
  Automobilisten die weinig kilometers of buiten de spits rijden zouden minder belasting moeten betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing zou mogen gelden voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar moet fors geïnvesteerd worden in beter openbaar vervoer zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto. De nieuwe beprijzing dient gepaard te gaan met strikte privacywaarborgen.
  De maximumsnelheid op autosnelwegen is vanwege de stikstofdepositie teruggebracht naar 100 km per uur: dat moet zo blijven, en op ringwegen moet die worden teruggebracht naar maximaal 80 km per uur. In het centrum geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. In natuurgebieden gelden nachtelijke snelheidsbeperkingen in het belang van de veiligheid van mens en dier.
  Gemeenten en provincies die een milieuzone instellen moeten op actieve ondersteuning kunnen rekenen. Er moet worden gewerkt aan verduurzaming van het goederenvervoer door de stad om stadsinfarcten tegen te gaan.

  Luchtvaart
  De uitdaging om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C vereist een sterke krimp van het vliegverkeer, zowel in Nederland als wereldwijd. Investeringen in de groei van luchthavens zijn daarom uit den boze en bovendien volledig overbodig. Een verdere groei van de luchtvaart zal het onmogelijk maken om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen.
  Belastingvoordelen voor het vliegverkeer, zoals vrijstellingen van btw en accijnzen, moeten worden afgeschaft. Naast het invoeren van een vliegtaks, dient de overheid alternatieven voor het vliegverkeer nadrukkelijk te stimuleren. Internationale treinverbindingen binnen Europa moeten goedkoper, sneller en comfortabeler en worden daarmee een meer aantrekkelijke keuze dan het vliegtuig.

  Zie ook onze standpunten over asfalt, kilometerbeprijzing en luchtvaart.

  Meer informatie
 • Uitbreiding Lelystad Airport

  De Partij voor de Dieren heeft zich altijd uitgesproken tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Er moet een einde komen aan de alsmaar voortdurende groei van de luchtvaart in Nederland.
  De uitdaging om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C vereist een sterke krimp van het vliegverkeer, zowel in Nederland als wereldwijd. Investeringen in de groei van luchthavens zijn daarom uit den boze en bovendien volledig overbodig omdat duurzame alternatieven zoals treinverkeer de plek innemen. Luchthavens worden duurzame knooppunten voor meerdere verkeersmogelijkheden.

  Daarnaast ontstaat extra overlast doordat het vliegverkeer van Lelystad Airport op een minimale hoogte van 1800 meter mag vliegen, waarmee de geluidsoverlast in de regio sterk toeneemt, er meer schade voor de volksgezondheid optreedt en de kans op botsingen met vogels sterk vergroot wordt. In de nabije omgeving bevinden zich bovendien vogelrijke natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen, een Natura2000-gebied, op minder dan 20 kilometer afstand.

  Lees ook onze standpunten over Uitbreiding luchthavens en Vliegtax.

  Meer informatie
 • Uitbreiding luchthavens

  De uitdaging om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C vereist een sterke krimp van het vliegverkeer, zowel in Nederland als wereldwijd. Investeringen in de groei van luchthavens zijn daarom uit den boze en bovendien volledig overbodig.

  Het uitbreiden van een luchthaven brengt vele negatieve effecten met zich mee. Naast geluidshinder en het verdwijnen van natuurgebieden heeft vliegverkeer nog veel meer nadelige effecten op het milieu. Het draagt onder andere bij aan de zure regen door het ontstaan van stikstofoxide en ozon op het leefniveau. De luchtvaart is mede veroorzaker van het broeikaseffect door uitstoot van CO2 en stikstofoxide. Er wordt daarnaast ook nog eens bijgedragen aan de afbraak van de ozonlaag in de hogere luchtlagen. Nederland moet dan ook niet investeren in de uitbreiding van de luchthavens Schiphol, Lelystad, Eindhoven, Rotterdam.The Hague, Maastricht/Aachen, etc, en vliegveld Twente moet niet worden aangelegd.


  Zie ook ons algemene standpunt over de luchtvaart.

  Meer informatie
 • Verbreding A27

  De Partij voor de Dieren is tegen de verbreding van de A27 bij het natuurgebied Amelisweerd.

  Al jaren wordt er gesproken over de verbreding van de A27 naar twee keer zeven(!) rijbanen. De verbreding gaat ten koste van de omliggende natuur. Amelisweerd is een belangrijk natuurgebied dat niet nog verder mag worden aangetast. Daarnaast zullen de effecten op lucht en geluid nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het gebied en voor de gezondheid van omwonenden.

  Er zijn veel betere oplossingen voor het fileprobleem. Wij pleiten voor het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer en voor het terugdringen van woon-werkverkeer. Om files en de uitstoot van CO2, fijnstof en andere schadelijke uitlaatgassen terug te dringen moet de overheid (deeltijd) thuiswerken stimuleren.

  Meer informatie
 • Vliegtaks

  De Partij voor de Dieren is voorstander van een vliegtaks, in lijn met het principe 'de vervuiler betaalt'. De geïnde gelden zouden ingezet moeten worden voor groene en duurzame projecten. Daarnaast vinden we dat de vrijstelling van belasting op kerosine moet worden afgeschaft. Deze milieuvervuilende subsidie kost de belastingbetaler elk jaar miljarden euro's.

  Naast het invoeren van een vliegtaks, dient de overheid alternatieven voor het vliegverkeer nadrukkelijk te stimuleren. Internationale treinverbindingen moeten goedkoper, sneller en comfortabeler en worden daarmee ten alle tijden een aantrekkelijkere keuze dan het vliegtuig.

  Zie ook onze standpunten over luchtvaart en openbaar vervoer.

  Meer informatie

Het standpunt Vervoer is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws