Vervoer


 • Aandelen Air France-KLM

  De Partij voor de Dieren is tegen de aankoop van aandelen Air France-KLM. Vanwege de klimaatcrisis moet de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk naar beneden. Investeringen in fossiele bedrijven zijn daarom de gestrande bezittingen van de toekomst. Zowel de regering als de directie van Air France-KLM weigeren zich al jaren voor te bereiden op de onvermijdelijke krimp van de luchtvaart.

  De Partij voor de Dieren vindt het onverantwoord om, middenin de klimaatcrisis, 744 miljoen euro uit te geven aan aandelen in een fossiel bedrijf dat zich weigert voor te bereiden op de toekomst. Door een fors belang te nemen in Air France-KLM, heeft de Nederlandse regering niet alleen bewust een groot risico genomen dat al dit belastinggeld verdampt. Bovenal gooit de regering met deze investering olie op het vuur van de klimaatcrisis. Investeringen in fossiele bedrijven moeten juist zo snel mogelijk worden afgebouwd. De 744 miljoen euro zouden we veel beter kunnen investeren in duurzame alternatieven, zoals het verbeteren van (internationale) treinverbindingen.

  Meer informatie
 • Aanleg nieuwe snelwegen

  Meer asfalt lost de fileproblematiek niet op, maar zorgt voor een toename van autogebruik en daarmee voor een verdere stijging van de uitstoot van broeikasgassen en fijnstof. Daarom wil de Partij voor de Dieren geen nieuwe snelwegen en geen verbreding van bestaande wegen. Wij zijn tegen de verbreding van de A27, de Rijnlandroute, Ringweg Groningen, de Rotterdamse Baan en de Blankenburgtunnel.

  Bevordering van de verkeersveiligheid op provinciale wegen geschiedt door andere middelen in te zetten: geen bomenkap maar langzamer rijden op provinciale wegen.

  Meer informatie
 • Fietsen stimuleren

  De Nederlandse fietscultuur bloeit; steeds meer mensen willen met fiets en trein naar hun werk. Maar met name in de grote steden ondervinden zij problemen, bijvoorbeeld met het vinden van een goede plek om hun fiets te stallen.

  De Partij voor de Dieren pleit voor het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer, waaronder fietsvervoer. Er moet extra geïnvesteerd worden in de aanleg en het onderhoud van veilige fietspaden en in extra fietsparkeerplekken in stadscentra. De OV-fiets wordt op meer plekken beschikbaar. Mogelijkheden om de aanschaf van een fiets fiscaal aantrekkelijk te maken (‘fiets van de zaak’) moeten worden uitgebreid.

  Meer informatie
 • Kilometerheffing

  De Partij voor de Dieren is voor het ‘de vervuiler betaalt’-principe en vindt daarom dat automobilisten die veel autokilometers maken meer belasting zouden moeten betalen dan mensen die weinig kilometers of buiten de spits rijden. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing zou mogen gelden voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar moet fors geïnvesteerd worden in beter openbaar vervoer zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto.
  De kilometerheffing en kentekenregistratie moeten gepaard gaan met strikte garanties op het gebied van privacy.

  De opbrengsten van de kilometerbeprijzing zouden via een investeringsfonds ingezet moeten worden voor het ontwikkelen van duurzame mobiliteit, innovatie en het uitrollen van een gemeenschappelijke infrastructuur.

  Meer informatie
 • Krimp luchtvaart

  De Partij voor de Dieren kiest voor de noodzakelijke krimp van de luchtvaart. Dit is nodig om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid voor mens en dier te krijgen. Korte vluchten worden vervangen door snelle, comfortabele en betaalbare treinverbindingen.

  In de praktijk betekent dat we het aantal vliegbewegingen verlagen naar maximaal 300.000 per jaar in 2030. Schiphol en Eindhoven Airport krimpen. Maastricht Aachen Airport breidt niet verder uit. Vliegveld Twente en Lelystad Airport worden niet opengesteld voor commerciële vluchten. Groningen Airport Eelde en Rotterdam The Hague Airport sluiten.

  Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C is een sterke krimp van het vliegverkeer vereist, zowel in Nederland als wereldwijd. De luchtvaart en de scheepvaart verliezen daarom hun uitzonderingspositie in het klimaatbeleid. Er komt een forse uniforme en effectieve CO2-belasting die gaat gelden voor alle vervuilende sectoren. De vervuiler betaalt.

  De negatieve milieueffecten van vliegverkeer worden voortaan in de prijs van vliegtickets verwerkt. Belastingvoordelen voor het vliegverkeer, zoals vrijstellingen van btw en accijnzen, worden afgeschaft. We voeren een vliegtaks in die hoger is naarmate je vaker vliegt. Er komt een extra vliegbelasting op privéjets. De maatregelen leveren minstens 2,3 miljard euro op, die we ten goede laten komen aan duurzaam vervoer.

  Na krimp van de luchtvaart, zien we weer vaker blauwe luchten en wordt de lucht die we inademen weer fris en gezond. Het vliegverkeer is niet alleen één van de steeds grotere veroorzakers van klimaatverandering, maar zorgt ook voor veel luchtvervuiling en geluidsoverlast, waardoor de gezondheid van omwonenden van vliegvelden wordt aangetast. Bovendien veroorzaken veel vluchten over dichtbevolkte gebieden veiligheidsrisico’s voor omwonenden. Door te kiezen voor een krimp van de luchtvaart, verminderen we de uitstoot van o.a. broeikasgassen, (ultra-)fijnstof, stikstof en geluidsoverlast.

  Nederland werkt actief aan het bevorderen van betaalbare, duurzame en snelle internationale treinverbindingen. De trein wordt de aantrekkelijkste manier van internationaal reizen onder de 1200 kilometer. Nederland zet in op betaalbare, duurzame en snelle treinverbindingen binnen Europa, met directe verbindingen tussen belangrijke steden. Er komen meer internationale nachttreinen. De autotrein wordt geherintroduceerd. Er komen meer fietsstandplaatsen in de trein.

  Steunmaatregelen voor de luchtvaart worden gebruikt om de sector sterk te verduurzamen. Er komt een breed om- en herscholingsprogramma voor beroepen waar in de toekomst (veel) minder behoefte aan is, bijvoorbeeld in de luchtvaartindustrie, de fossiele industrie en de vleessector.

  De Partij voor de Dieren wil zo snel mogelijk een einde maken aan de jacht, zo ook de jacht rond vliegvelden. Rond vliegvelden worden daarom voortaan geen landbouwgewassen verbouwd die ganzen aantrekken, maar weides met zonnepanelen of gewassen die voor ganzen onaantrekkelijk zijn. Zonnepanelen op gebouwen, terreinen en langs snelwegen bij vliegvelden worden de norm.

  In de Tweede Kamer is en blijft de Partij voor de Dieren dé aanjager in het kantelen van het luchtvaartdebat. Steeds meer mensen zijn voorstander van een kleinere luchtvaartsector.

  Meer informatie
 • Lelystad Airport

  De Partij voor de Dieren heeft zich altijd uitgesproken tegen de uitbreiding van Lelystad Airport. Om de klimaatcrisis op te lossen is een sterke krimp van het vliegverkeer nodig. Lelystad Airport is daarom volstrekt overbodig. Investeringen in de groei van luchthavens zijn een verspilling van belastinggeld. Dat geld kunnen we beter investeren in duurzame alternatieven zoals de trein.

  Daarnaast zit niemand te wachten op de extra overlast door het vliegverkeer van Lelystad Airport. Door de laagvliegroutes neemt de geluidsoverlast toe, is er meer schade aan de volksgezondheid en wordt de kans op botsingen met vogels vergroot. In de nabije omgeving bevinden zich diverse natuurgebieden, waaronder de Oostvaardersplassen, Weerribben-Wieden, IJssel- en Markermeer, Veluwe en de Veluwerandmeren. Deze natuur verdient onze bescherming.

  Lees ook onze standpunten over Uitbreiding luchthavens en Vliegtax.

  Meer informatie
 • Milieuvriendelijk en betaalbaar Openbaar Vervoer

  Het openbaar vervoer dient zowel op korte als op lange afstand als belangrijk alternatief voor sterk vervuilende transportmiddelen zoals het vliegtuig en de auto.

  Vanuit elke woonkern moeten onderwijs- en zorginstellingen en overheidsdiensten goed bereikbaar zijn. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking en ook in krimpgebieden. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk.
  Treinstations moeten beter toegankelijk worden gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers. Alle stations dienen te beschikken over voldoende en veilige fietsenstallingen. De Partij voor de Dieren wil dat het OV-fiets-systeem wordt ingevoerd op alle treinstations en alle belangrijke OV-knooppunten.
  Reizen met de trein moet comfortabel zijn en aansluiten bij de behoeften van de (zakelijke) reiziger. Het aantal treinen zal moeten worden uitgebreid. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat er vergader- en werkfaciliteiten komen op alle knooppuntstations en dat elk treinstel beschikt over wc’s, stopcontacten en internet.
  Nederland moet inzetten op betrouwbare, betaalbare, comfortabele en snelle openbaarvervoersverbindingen in Europa, met directe verbindingen tussen belangrijke steden. Het vliegverkeer binnen Europa wordt daarmee teruggedrongen.


  Meer informatie
 • Staatssteun voor KLM

  De Partij voor de Dieren is tegen de miljardensteun die is uitgedeeld aan KLM. Vanwege de klimaatcrisis moet de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk naar beneden. Investeringen in fossiele bedrijven zijn de gestrande bezittingen van de toekomst. De regering had ambitieuze klimaatvoorwaarden moeten stellen aan de lening aan KLM, maar heeft dat niet gedaan. Zowel het kabinet als de directie van KLM weigeren zich voor te bereiden op de onvermijdelijke krimp van de luchtvaart. Daarmee brengen ze zelf de toekomst van KLM in gevaar. De lening aan KLM dreigt bovendien nooit meer terugbetaald te worden. In de praktijk komt de lening aan KLM neer op een blanco cheque op kosten van het klimaat en de belastingbetaler. Dat kan de Partij voor de Dieren niet steunen.

  Meer informatie
 • Stimuleren milieuvriendelijk vervoer

  De Partij voor de Dieren wil ruim baan voor de voetganger, voor de fiets en voor duurzaam, efficiënt en comfortabel openbaar vervoer.

  Fiets
  Woon-werkverkeer met de auto moet worden teruggedrongen en flex- en thuiswerken gestimuleerd. Fiscale stimulering van fietsen moet behouden blijven, terwijl de woon-werkaftrek voor auto’s kan worden afgebouwd, waarbij rekening wordt gehouden met bewoners in dunbevolkte gebieden.
  We willen investeren in veilige fietspaden en in (nieuwe) fietssnelwegen. Bestaande fietspaden dienen goed te worden onderhouden. Verkeerslichten moeten zo worden afgesteld dat fietsers en het openbaar vervoer eerder groen licht krijgen en voorrang bij regen.

  Openbaar vervoer
  Vanuit elke woonkern moeten de onderwijs- en zorginstellingen en de overheidsdiensten met het openbaar vervoer goed bereikbaar zijn. Ook voor mensen met een lichamelijke beperking en ook in krimpgebieden. Het openbaar vervoer wordt betrouwbaar, betaalbaar en toegankelijk.
  Treinstations moeten beter toegankelijk worden gemaakt voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers. Alle stations dienen te beschikken over voldoende en veilige fietsenstallingen. De Partij voor de Dieren wil dat het OV-fiets-systeem wordt ingevoerd op alle treinstations en alle belangrijke OV-knooppunten.
  Reizen met de trein moet comfortabel zijn en aansluiten bij de behoeften van de (zakelijke) reiziger. Het aantal treinen zal moeten worden uitgebreid. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat er vergader- en werkfaciliteiten komen op alle knooppuntstations en dat elk treinstel beschikt over wc’s, stopcontacten en internet.
  Nederland moet inzetten op betrouwbare, betaalbare, comfortabele en snelle openbaarvervoersverbindingen in Europa, met directe verbindingen tussen belangrijke steden. Het vliegverkeer binnen Europa wordt daarmee teruggedrongen.

  Auto
  Volledig elektrische auto’s en auto’s die op waterstof rijden moeten fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt. In 2025 zouden er geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren meer mogen worden verkocht.
  Automobilisten die weinig kilometers of buiten de spits rijden zouden minder belasting moeten betalen dan mensen die veel autokilometers maken. Een uitzondering voor deze kilometerbeprijzing zou mogen gelden voor mensen die in dunbevolkte gebieden wonen. Daar moet fors geïnvesteerd worden in beter openbaar vervoer zodat mensen minder afhankelijk worden van de auto. De nieuwe beprijzing dient gepaard te gaan met strikte privacywaarborgen.
  De maximumsnelheid op autosnelwegen is vanwege de stikstofdepositie teruggebracht naar 100 km per uur: dat moet zo blijven, en op ringwegen moet die worden teruggebracht naar maximaal 80 km per uur. In het centrum geldt een maximumsnelheid van 30 km per uur. In natuurgebieden gelden nachtelijke snelheidsbeperkingen in het belang van de veiligheid van mens en dier.
  Gemeenten en provincies die een milieuzone instellen moeten op actieve ondersteuning kunnen rekenen. Er moet worden gewerkt aan verduurzaming van het goederenvervoer door de stad om stadsinfarcten tegen te gaan.

  Luchtvaart
  De uitdaging om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C vereist een sterke krimp van het vliegverkeer, zowel in Nederland als wereldwijd. Investeringen in de groei van luchthavens zijn daarom uit den boze en bovendien volledig overbodig. Een verdere groei van de luchtvaart zal het onmogelijk maken om de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen.
  Belastingvoordelen voor het vliegverkeer, zoals vrijstellingen van btw en accijnzen, moeten worden afgeschaft. Naast het invoeren van een vliegtaks, dient de overheid alternatieven voor het vliegverkeer nadrukkelijk te stimuleren. Internationale treinverbindingen binnen Europa moeten goedkoper, sneller en comfortabeler en worden daarmee een meer aantrekkelijke keuze dan het vliegtuig.

  Zie ook onze standpunten over asfalt, kilometerbeprijzing en luchtvaart.

  Meer informatie
 • Uitbreiding luchthavens

  De Partij voor de Dieren kiest voor de noodzakelijke krimp van de luchtvaart. Dit is nodig om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid voor mens en dier te krijgen. Korte vluchten worden vervangen door snelle, comfortabele en betaalbare treinverbindingen.

  In de praktijk betekent dat we het aantal vliegbewegingen verlagen naar maximaal 300.000 per jaar in 2030. Schiphol en Eindhoven Airport krimpen. Maastricht Aachen Airport breidt niet verder uit. Vliegveld Twente en Lelystad Airport worden niet opengesteld voor commerciële vluchten. Groningen Airport Eelde en Rotterdam The Hague Airport sluiten.

  Zie ook ons algemene standpunt over de luchtvaart.

  Meer informatie
 • Verbreding A27

  De Partij voor de Dieren is tegen de verbreding van de A27 bij het natuurgebied Amelisweerd.

  Al jaren wordt er gesproken over de verbreding van de A27 naar twee keer zeven(!) rijbanen. De verbreding gaat ten koste van de omliggende natuur. Amelisweerd is een belangrijk natuurgebied dat niet nog verder mag worden aangetast. Daarnaast zullen de effecten op lucht en geluid nadelige gevolgen hebben voor de leefbaarheid van het gebied en voor de gezondheid van omwonenden.

  Er zijn veel betere oplossingen voor het fileprobleem. Wij pleiten voor het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer en voor het terugdringen van woon-werkverkeer. Om files en de uitstoot van CO2, fijnstof en andere schadelijke uitlaatgassen terug te dringen moet de overheid (deeltijd) thuiswerken stimuleren.

  Meer informatie
 • Vliegtaks

  De Partij voor de Dieren is voorstander van een vliegtaks, in lijn met het principe 'de vervuiler betaalt'. Vliegtickets zijn nu veel te goedkoop in verhouding tot de negatieve milieueffecten van vliegverkeer. Daarom wordt de schade door vliegverkeer voortaan in de prijs van vliegtickets verwerkt. Belastingvoordelen voor het vliegverkeer schaffen we af.

  De huidige vliegbelasting is veel te laag. Daarom voeren we een progressieve vliegtaks in die hoger is naarmate je vaker vliegt. Er komt een extra vliegbelasting op privéjets. De maatregelen leveren minstens 2,3 miljard euro op, die we ten goede laten komen aan duurzaam vervoer. Ook gaan we belasting heffen op kerosine.

  Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 1,5°C is een sterke krimp van het vliegverkeer vereist, zowel in Nederland als wereldwijd. De luchtvaart en de scheepvaart verliezen daarom hun uitzonderingspositie in het klimaatbeleid. Er komt een forse CO2-belasting die gaat gelden voor alle vervuilende sectoren. De vervuiler betaalt.

  Duurzame alternatieven voor het vliegverkeer gaan we nadrukkelijk stimuleren. Internationale treinverbindingen worden goedkoper, sneller en comfortabeler zodat ze ten alle tijden een aantrekkelijkere keuze dan het vliegtuig. De BTW op het openbaar vervoer wordt afgeschaft.

  Zie ook onze standpunten over luchtvaart en openbaar vervoer.

  Meer informatie

Het standpunt Vervoer is onderdeel van: Schoon milieu en krachtig klimaatbeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Vragen Nieuws
Bijdragen Vragen Nieuws