Werk­bezoek Oost­vaar­ders­plassen


12 maart 2010

Vandaag zijn Marianne Thieme en Esther Ouwehand met de fractiebioloog op werkbezoek geweest naar de Oostvaardersplassen. De Partij voor de Dieren brengt jaarlijks een werkbezoek aan het gebied omdat de Partij de vinger aan de pols wil houden met betrekking tot het gevoerde beheer. De Partij heeft eerder ook een landelijke voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor haar leden om kennis te kunnen nemen van het gevoerde beleid en vragen te stellen aan Staatsbosbeheer.

De Kamerleden zijn in gesprek geweest met de beheerder en zijn vervolgens het gebied ingegaan. Gesproken is onder meer over het huidig protocol met betrekking tot het afschot. Het uitgangspunt hierbij is dat onnodig lijden van dieren voorkomen moet worden. Staatsbosbeheer gaat uit van een dierwaardig bestaan, als de inschatting is dat het dier geen overlevingskans meer heeft wordt verder lijden voorkomen door het dier door afschot te euthanaseren. Er wordt gestreefd naar een afschotpercentage van 100% - dat wil zeggen dat alle dieren die sterven een genadeschot krijgen - dit is echter niet altijd mogelijk. Door plotselinge temperatuurdalingen of hevige sneeuwval kan een dier ook opeens dood neervallen, waarschijnlijk als gevolg van onderkoeling. Ook in natuurgebieden in Schotland zonder afrastering blijken de afgelopen winter dieren plotseling te zijn omgekomen. Hier gaat geen lange lijdensweg aan vooraf, waardoor vroegtijdig ingrijpen dus ook niet mogelijk is. De Partij voor de Dieren vindt het van groot belang continu te evalueren of er genoeg mankracht aanwezig is om de dieren te inspecteren en waar nodig te euthanaseren. Als omstandigheden zoals het weer veranderen, moet nagegaan worden of het beleid hierop aangepast moet worden. Ook het beslisschema voor euthanasie, waarmee inspecteurs inschatten wanneer een dier in aanmerking komt voor euthanasie, moet continu kritisch worden bekeken om te kunnen garanderen dat de maatregelen telkens het gewenste resultaat opleveren. Eventuele herijking van dit beslisschema moet door deskundigen worden uitgevoerd

De Kamerleden hebben ook vragen gesteld over het weghalen van de kadavers van de edelherten. Volgens bestaand beleid mogen de kadavers van de edelherten blijven liggen, maar er zijn opnames gemaakt door Eenvandaag van kadavers die verplaatst werden. Staatsbosbeheer heeft hierover aangegeven dat de dieren alleen werden verplaatst binnen de Oostvaardersplassen, zodat bij openstelling voor publiek er niet direct veel kadavers op één plek liggen en achterblijvend aas verspreid wordt door het gebied.

De dieren in het veld verkeerden in een goede conditie. Ze waren alert en druk aan het grazen, de eerste groene grassprieten zijn inmiddels waarneembaar. Er is ook nog genoeg ruwvoer voor de dieren aanwezig. Elke dag gaan de medewerkers van Staatsbosbeheer op pad om de dieren te inspecteren. De Kamerleden zijn van mening dat het huidige beleid gehandhaafd dient te worden, waar ook de Kamer zich in 2006 aan geconformeerd heeft op basis van de aanbevelingen van de internationale onderzoekscommissie. Ander beheer, zoals bijvoeren, zal alleen maar leiden tot meer dieren en de jacht op voornamelijk gezonde dieren.

Wel is het van belang het beslisschema voor euthanasie en de beschikbare mankracht steeds kritisch te evalueren, zodat zeker is dat de maatregelen telkens het beoogde effect hebben voor de dieren. De Partij voor de Dieren pleit ook voor extra formatieplaatsen (mankracht) in strenge winters voor Staatsbosbeheer, zodat onder alle omstandigheden zorgvuldig toezicht gewaarborgd is. Bovendien pleit de Partij voor de Dieren voor een verbinding tussen de Oostvaardersplassen en de Veluwe, zodat de dieren de kans krijgen te migreren.

Naar de mening van de Kamerleden was er in het gebied geen sprake van creperende dieren. De bij Eenvandaag uitgezonden beelden laten een eenzijdig beeld zien. Wij hebben verontwaardigde reacties ontvangen van kijkers die de vraag stelden waarom een hert door een bezoeker werd opgejaagd om vervolgens in het water te belanden, en waarom de filmploeg niets gedaan heeft om het hert te redden van de verdrinkingsdood door een medewerker van Staatsbosbeheer te waarschuwen. Hieruit blijkt hoe gecompliceerd het debat over de Oostvaardersplassen is. De situatie in de Oostvaardersplassen is niet zo simpel als het lijkt en de maatregelen die het meest voor de hand lijken te liggen, zijn zeker niet de meest diervriendelijke. Partijen als CDA, VVD en PVV gaan voorbij aan de consequenties die maatregelen als bijvoeren en actief afschot (beheersjacht) hebben voor de dieren. Beide maatregelen zullen leiden tot het afschieten van steeds grotere aantallen gezonde dieren. Frappant is bovendien juist deze partijen uitbreiding van de Oostvaardersplassen met het ‘Hollandsche Hout’, een bosachtig gebied waarin de dieren meer beschutting zouden kunnen vinden, hebben tegengehouden.


Gerelateerd nieuws

Inspectie situatie Oostvaardersplassen

De situatie in de Oostvaardersplassen, die veel reacties losmaakt, wordt door de Partij voor de Dieren nauwlettend gevolgd. H...

Lees verder

Raad voor Dieraangelegenheden zet eis Partij voor de Dieren voor permanent houdverbod kracht bij

De Raad voor Dieraangelegenheden (RDA) pleit in zijn laatste advies aan de minister van LNV voor het instellen van een perman...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief