Partij voor de Dieren tekent voor een krachtige Klimaatwet


27 februari 2008

Europese en Nederlandse klimaatdoelen te vrijblijvend: tijd voor een nationale Klimaatwet

De Europese klimaatdoelen, die vandaag in de Kamer zijn besproken, zijn te laag om de dreigende klimaatproblemen het hoofd te bieden. Het Nederlandse kabinet heeft weliswaar ambitieuzere doelstellingen geformuleerd, maar laat het afweten als het aankomt op concrete maatregelen. Er wordt vooral ingezet op vrijwillige afspraken met het bedrijfsleven, die er nu al toe geleid hebben dat de doelen naar beneden zijn bijgesteld. Volgens het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) gaat het kabinet haar doelen dan ook niet halen. De Partij voor de Dieren vindt het daarom hoog tijd dat er een nationale Klimaatwet wordt ingevoerd.

De klimaatverandering is het meest urgente probleem waarmee de wereld zich geconfronteerd ziet. De CO2-uitstoot stijgt sneller dan verwacht. Scenariostudies en satellietfoto's laten zien dat de Noordpool bij de huidige opwarming (0,7 graden Celsius) over enkele decennia definitief wegsmelt. Verdere opwarming zal niet alleen zorgen voor zeespiegelstijging, wateroverlast en droogte, maar bovendien de wereldvoedselproductie ernstig bedreigen. Om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal 2 graden Celsius zal de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen fors omlaag moeten.

Een brede coalitie van natuur- en milieuorganisaties voert onder het motto 'Geen halve maatregelen!' actie voor de invoering van een Klimaatwet in Nederland. In een Klimaatwet wordt vastgelegd hoeveel broeikasgassen maximaal mogen worden uitgestoten, en welke daling ieder jaar moet worden gerealiseerd. Op basis van onder andere de huidige doelstellingen van het kabinet komt dat neer op 3% reductie per jaar. Deze jaarlijkse tussendoelen zorgen ervoor dat Nederland stapsgewijs én gecontroleerd gaat werken aan de aanpak van het klimaatprobleem. Met bindende afspraken en controlemomenten tijdens iedere kabinetsperiode zodat uitstelgedrag voorkomen wordt.

Kortom, wetgeving is hard nodig om te garanderen dat de uitstoot van broeikasgassen daadwerkelijk wordt teruggedrongen. Esther Ouwehand tekende voor een krachtige klimaatwet bij de start van de actie op 27 februari in Den Haag.Ook tekenen voor een klimaatwet? Kijk op www.klimaatwet.nu.

De bijdrage van de Partij voor de Dieren aan het debat over de Europese klimaatvoorstellen vind je hier.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief