Partij voor de Dieren stelt kamer­vragen over wrede en ondoor­dachte jacht op muskusrat


29 januari 2007

Den Haag, 30 januari 2007 – Tweede Kamerfractievoorzitter Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren heeft in schriftelijke vragen aan de ministers van LNV en V&W aandacht gevraagd voor de wrede en ondoordachte bestrijding van muskusratten. In Nederland worden jaarlijks tientallen miljoen euro’s aan de wrede bestrijding van muskusratten uitgegeven (de dieren verdrinken veelal in vallen) zonder dat deugdelijk onderzoek gedaan is naar de effectiviteit van die uitgaven. Van muskusratten is bekend dat de populatie de neiging heeft tegen de verdrukking in te groeien. De huidige methode lijkt daarom op dweilen met de kraan open.

In landen waar gestopt is met de bestrijding van muskusratten zijn ervaringen opgedaan dat er eerst sprake is van een tijdelijke overshoot waarna de populatie in veel gevallen stabiliseerde. Hoewel het wetenschappelijk instituut Alterra al in 2005 in een quickscan aanbeveling deed tot het instellen van nader onderzoek naar nut, noodzaak en alternatieven, lijkt met die aanbeveling vooralsnog weinig gedaan te zijn en gaat de muskusrattenbestrijding voort op de oude, naar het zich laat aanzien ineffectieve, kostbare en dieronvriendelijke wijze. De laatst bekende gegevens laten zien dat er 31 miljoen euro werd uitgegeven voor het doden van 400.000 muskusratten, waarmee de kosten uitkomen op € 77 per gedood dier.

Er is hoop voor de muskusratten nu er zich een diervriendelijke kamermeerderheid aftekent en de beoogde regeringspartijen PvdA en Christenunie hebben aangegeven open te staan voor nader onderzoek en alternatieven.

Vragen van het lid Thieme aan de ministers van V&W en LNV.
  1. Kent u het bericht ‘Extra mankracht tegen de muskusrat’ in de Stentor d.d. 29-01-07?

  2. Kent u het rapport Lammertsma, D.R. & F.J.J. Niewold, 2005. Muskusrattenbestrijding in Nederland: een quick scan naar nut,noodzaak en alternatieven. Wageningen, Alterra, Alterra-rapport 1197.

  3. Deelt u de conclusie van de onderzoekers dat – ondanks eerdere aanbevelingen daartoe geen systematische metingen zijn verricht naar het voorkomen van schaden en aantallen van muskusratten, en dat daardoor bestrijdingseffecten in onvoldoende mate beoordeeld kunnen worden?

  4. Bent u bereid de aanbeveling van de onderzoekers over te nemen om (onafhankelijk) onderzoek in te stellen naar aantallen en schaden én experimenteel onderzoek naar alternatieve bestrijdingsmethoden en – strategieën?

  5. Kunt u aangeven welke bedragen in de afgelopen 3 jaar zijn uitgegeven aan de bestrijding van muskusratten en welke aantallen muskusratten gevangen zijn?

  6. Vindt u het verantwoord dat jaarlijks tientallen miljoenen euro’s worden uitgegeven aan een zeer dieronvriendelijke wijze van bestrijding, terwijl kennelijk adequaat wetenschappelijk onderzoek naar nut en noodzaak ontbreekt?

  7. Kunt u aangeven hoe u in dit kader de landelijke onbeschermdverklaring van de vos, één van de belangrijkste predatoren van de muskusrat, ziet, waar de vos mogelijk een nuttige rol zou kunnen spelen in het reguleren van de muskusrattenpopulatie?

  8. Bent u bereid de kamer te informeren of en zoja op welke termijn u bereid bent opdracht te geven tot een grootscheeps wetenschappelijk onderzoek naar nut en noodzaak van en alternatieven voor de huidige wijze van bestrijding van muskusratten? Zonee, waarom niet?

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief