Motie Vestering over in de ecore­geling van het NSP meer punten toekennen voor de teelt van eiwit­ge­wassen bestemd voor mense­lijke consumptie


20 mei 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de teelt van eiwitgewassen voor menselijke consumptie zeer grote maatschappelijke voordelen heeft, omdat het stikstof bindt, de bodemvruchtbaarheid en de biodiversiteit bevordert, en omdat het gezonde eiwitten voor mensen beschikbaar maakt zonder dat er dieren voor nodig zijn,

overwegende dat verschillende Europese lidstaten de teelt van eiwitgewassen in hun Nationaal Strategisch Plan voor het nieuwe GLB gaan stimuleren en Nederlandse akkerbouwers daar nauwelijks mee kunnen concurreren indien Nederland dat niet doet,

verzoekt de regering de teelt van eiwitgewassen bestemd voor menselijke consumptie extra te stimuleren door hier meer punten aan toe te kennen in de ecoregeling van het NSP,

en gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, SGP, DENK, GL, SP, Den Haan, Volt

Tegen

BBB, JA21, Van Haga, FVD, CDA, PVV, D66, CU, VVD, SGP