Motie Vestering over het verlagen van de stik­stof­pla­fonds in de veehou­derij


14 april 2021

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat de landbouw voor 46% bijdraagt aan de stikstofcrisis, voornamelijk vanwege de mestproductie en –aanwending,

Overwegende dat zelfs wanneer de melkvee-, varkens- en pluimveehouderij onder de sectorale stikstofexcretieplafonds blijven, de landelijke stikstofuitstoot vele malen hoger is dan de meeste natuurgebieden kunnen verdragen,

Verzoekt de regering de sectorale stikstofplafonds stapsgewijs te verlagen, zodat de uitstoot door de veehouderij in lijn wordt gebracht met de draagkracht van de natuur en Nederland uit de stikstofcrisis kan komen,

En gaat over tot de orde van de dag,

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, BBB, JA21