Motie Van Raan/Wassenberg over meer geld naar proef­diervrij onderzoek


7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende de breed gedragen wens in wetenschap en samenleving om dierproeven op apen af te bouwen;

constaterende de breed aangenomen motie om het aantal experimenten op non-humane primaten in het BPRC af te bouwen naar nul, zonder dat dit gevolgen heeft voor het onderzoek naar de bestrijding van levensbedreigende ziekten en infectieziekten die de volksgezondheid bedreigen (Motie van Dekken – Rudmer Heerema, 32 336 – nr. 56);

overwegende dat deze afbouw versneld kan worden door jaarlijks een deel van het budget voor proefdieronderzoek over te hevelen naar proefdiervrij onderzoek;

verzoekt de regering, om een jaarlijks toenemend deel van het onderzoeksbudget voor het BPRC te oormerken als geld dat bestemd is voor proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden,

en gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, Van Haga