Motie Van Raan: reali­seren Urgenda-vonnis belang­rijker dan criteria bij maat­re­gelen


27 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland de CO2-uitstoot in 2020 minimaal met 25% moet verminderen t.o.v. 1990;

constaterende dat het kabinet bij het nemen van maatregelen ten dienste van dit doel vier criteria hanteert;

constaterende dat deze criteria in strijd zijn met de uitspraak van het gerechtshof in de Klimaatzaak van Urgenda;

constaterende dat deze door het kabinet gehanteerde criteria het leveren van een uiterste inspanning om het 2020-doel te halen, zoals o.a. de Kamer verzoekt middels de aangenomen motie Thieme (35300-28), in de weg staan;

verzoekt de regering, deze criteria flexibeler te hanteren, zeker waar ze het realiseren van het vonnis in de weg staan,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga