Motie Van Raan over klimaat- en mili­eu­schade Neder­landse economie inzich­telijk maken


3 oktober 2019

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende, dat de Nederlandse economie volgens het Planbureau voor de Leefomgeving jaarlijks voor zeker 31 miljard euro aan milieuschade veroorzaakt,

Constaterende, dat de Rijksbegroting per beleidsartikel specificeert welke financiële middelen gereserveerd worden maar niet rapporteert welke klimaat- en milieuschade dit beleid veroorzaakt,

Van mening dat een beter inzicht in de veroorzaakte schade per beleidsartikel kan bijdragen aan betere besluitvorming,

Verzoekt de regering in de toekomst bij elke begroting op te nemen welke klimaat- en milieuschade het beleid het voorgaande jaar veroorzaakt heeft en een indicatie te geven van de te verwachten klimaat- en milieuschade voor het komende begrotingsjaar,

en gaat over tot de orde van dag,

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, 50PLUS, GL, vKA

Tegen

CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, SP, Van Haga