Motie Van Raan c.s. over onder­zoeken hoe meer inzicht geboden kan worden in de doel­ma­tigheid en doel­tref­fendheid van het gevoerde beleid


10 juni 2022

De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

Constaterende dat in de Comptabiliteitswet is geregeld dat decharge alleen betrekking heeft op het financieel beheer en niet op de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid;

Overwegende dat dechargeverlening zo de schijn kan wekken dat de Kamer goedkeuring geeft over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid;

Overwegende dat het wenselijk is dat de regering zich beter verantwoord over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid;

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe meer inzicht geboden kan worden in de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid en op welke wijze decharge kan worden uitgebreid naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid, en de Kamer daarover te informeren op Verantwoordingsdag 2023,

En gaat over tot de orde van de dag,

Van Raan

Nijboer

Dassen

Ephraim


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Volt, FVD, PVV, PvdA, PvdD, DENK, GL, SP

Tegen

CDA, D66, CU, VVD, SGP, Van Haga