Motie Van Esch over voorkomen van een negatief effect van de krimp in reizi­gers­aantal op korte termijn op de capa­ci­teits­groei


28 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de NS aangeeft dat zij de komende vijf jaar een krimp verwacht in het aantal reizigers en dat een krimp van de organisatie onvermijdelijk is;

constaterende dat voor de coronacrisis juist nog verwacht werd dat het spoor in 2027 of zelfs al in 2025 zijn maximale capaciteit bereikt zou hebben; van mening dat het spoor als duurzame vervoersmodaliteit een belang-rijke rol speelt en moet blijven spelen in ons vervoerssysteem;

spreekt uit dat voorkomen moet worden dat deze crisis hetzelfde effect heeft in het openbaar vervoer als de vorige crisis had op de woningmarkt, namelijk het stilzetten van noodzakelijke investeringen, het vertrek van personeel en een paar jaar later ernstige tekorten;

verzoekt de regering, te voorkomen dat de crisis en krimp in reizigersaantallen op de korte termijn een negatief effect hebben op de noodzakelijke capaciteitsgroei op de lange termijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Esch


Status

Aangenomen

Voor

FvD, D66, PvdA, PvdD, CU, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, GKVK, Van Haga

Tegen

CDA, PVV, VVD