Motie Thieme over drastisch reduceren van het gebruik van anti­bi­otica in de veehou­derij


16 april 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat een stringent beleid ten aanzien van antibiotica in de humane gezondheidszorg heeft geresulteerd in een zeer laag percentage antibioticaresistentie onder burgers en Nederland hierdoor een voorbeeld is voor andere Europese landen;

constaterende, dat in schril contract hiermee, het veterinaire gebruik van antibiotica de afgelopen tien jaar met meer dan 80% is gestegen en het gebruik van antibiotica in de Nederlandse veehouderij het hoogste is van heel Europa;

constaterende, dat via de veterinaire achterdeur het lage percentage humane antibioticaresistentie onder druk komt te staan maar dat de regering niet voornemens is, het gebruik van antibiotica in de veehouderij te reguleren;

verzoekt de regering het gebruik van antibiotica in de veehouderij met regulerende maatregelen drastisch te reduceren en een voorstel hiertoe binnen drie maanden aan de Kamer voor te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

D66, GL, SP, PVDD

Tegen

CDA, CU, LVER, PvdA, SGP, VVD, PVV