Motie Teunissen c.s. over een recht­vaar­dig­heids­toets op de maat­werk­af­spraken met de twintig grootste vervuilers


25 mei 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport Rechtvaardigheid in klimaatbeleid over de verdeling van klimaatkosten concludeert dat de regering te weinig oog heeft voor rechtvaardigheid in het klimaatbeleid en dat het draagvlak voor klimaatmaatregelen hierdoor onder druk staat;

constaterende dat de WRR adviseert om rechtvaardigheid naast doelmatigheid en rechtmatigheid te verankeren in het beleidsproces;

constaterende dat de regering maatwerkafspraken maakt met de 20 grootste vervuilers en miljarden klaar heeft staan om ze te helpen te verduurzamen;

constaterende dat burgers zich zorgen maken of ze de transitie naar een klimaatneutrale samenleving wel kunnen betalen;

verzoekt de regering een rechtvaardigheidstoets uit te voeren op de maatwerkafspraken met de 20 grootste vervuilers en daarbij in lijn met het WRR-rapport het volgende te beschrijven:

  • welk verdelingsprincipe aan de maatwerkafspraken en de bekostiging ervan ten grondslag ligt;
  • wat de verdelingseffecten zijn op grote en kleine industrie, mkb en burgers;
  • of deze effecten (kunnen) leiden tot maatschappelijke frictie;
  • wat mogelijke rechtvaardige verdelingen zijn en daarbij alternatieve bekostiging dan wel randvoorwaarden aan bekostiging door te overheid te verkennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Teunissen
Thijssen
Kröger


Status

Verworpen

Voor

Gündoğan, Den Haan, BBB, BIJ1, Volt, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, VVD, SGP, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Van Esch/Van Raan over uitspreken dat biobrandstoffen geen substantiële bijdrage kunnen leveren aan de verduurzaming van de luchtvaart

Lees verder

Motie Teunissen over het definitief beëindigen van de gaswinning in Groningen per 1 oktober 2023

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer