Motie: stel een parle­men­taire enquête naar de gaswinning in Groningen in


16 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, overwegende dat waarheidsvinding essentieel is met het oog op het werken aan herstel van vertrouwen voor de Groningers;

overwegende dat het nodig is dat de Tweede Kamer zich een diepgaand inzicht verwerft in de vraag hoe het gasgebouw vanaf 1963 heeft gefunctioneerd, hoe is omgegaan met risico’s en veiligheid van burgers, hoe de politieke besluitvorming is verlopen en wat de invloed en belangen van particuliere bedrijven zijn;

overwegende dat dit inzicht onder andere nodig is om met het oog op de toekomst de juiste maatregelen te treffen en om daaruit lessen voor de toekomst te kunnen trekken; van mening dat een parlementaire enquête niet mag leiden tot vertraging in schadeherstel of vertraging in het tegengaan van risico’s op aardbe-vingen en mijnbouwschade;

spreekt uit dat een parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen dient plaats te vinden;

verzoekt het presidium, voorstellen te doen over de opzet en de vorm van het onderzoek, en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber
Wassenberg


Status

Verworpen

Voor

PartijvoordeDieren, SP, PVV, ChristenUnie, 50PLUS

Tegen

VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, SGP, GrBvK, Houwers, Klein, VanVliet

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer