Motie Ouwehand over de effecten van bestrij­dings­mid­delen op gezondheid van bijen


15 februari 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat wetenschappers een verband zien tussen bestrijdingsmiddelen die behoren tot de klasse neonicotinoïden en de voortgaande bijensterfte;

constaterende, dat bij de toelating van bestrijdingsmiddelen onvoldoende rekening is gehouden met de (cumulatieve) effecten van deze middelen op de gezondheid van de bijenpopulatie;

overwegende, dat de regering aangeeft dat er meer onderzoek nodig is om dit verband inderdaad vast te stellen;

verzoekt de regering de reeds toegelaten bestrijdingsmiddelen die behoren tot de klasse neonicotinoïden opnieuw te toetsen op de effecten op de gezondheid van bijen, en hierbij ook expliciet eventuele sublethale effecten mee te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, GL, SP

Tegen

CDA, VVD, SGP