Gewij­zigde motie Wassenberg en Kröger over actuele gegevens over hernieuwbare energie voor vervoer online beschikbaar maken


2 april 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging, constaterende dat het aandeel voedselgewassen als biobrandstof in Nederland in 2017 1,4% bedroeg,

constaterende dat er voor het gebruik van voedselgewassen als biobrand-stoffen (eerste generatie biobrandstoffen) een EU-bovenlimiet geldt van 5%, constaterende dat in de herziene Europese richtlijn hernieuwbare energie (RED2) een stand still voor voedselgewassen als biobrandstof is opgenomen vanaf 2020,

verzoekt de regering, om – vooruitlopend op de transparantie-eisen van de RED2 – de actuele gegevens over hernieuwbare energie voor vervoer online beschikbaar te maken voor het publiek,

en gaat over tot de orde van de dag,

Wassenberg
Kröger


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GL, SP, PvdA, ChristenUnie, PvdD, 50PLUS, SGP, DENK, FvD

Tegen

VVD, PVV