Amen­dement Wassenberg/Thieme: dat geld binnen het budget van de TKI-toeslag­re­geling oormerkt voor onderzoek naar alter­na­tieven voor dier­proeven


9 december 2015

34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2016

Nr. 83

AMENDEMENT VAN DE LEDEN WASSENBERG EN THIEME TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 23 november 2015

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 12 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtin-genbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 5.000 (x € 1.000).

II

In artikel 12 Een sterk innovatievermogen worden het verplichtin-genbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 5.000 (x € 1.000).

Toelichting

Dit amendement dient ertoe extra te investeren in de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven. Op dit moment is een bedrag van 6,9 miljoen euro door het ministerie beschikbaar gesteld. Het extra bedrag van 5 miljoen euro is gebaseerd op het rapport «Analyse Businesscase Alternatieven voor Dierproeven» van ZonMW, dat stelt dat met een jaarlijkse investering van in totaal 12 miljoen euro, het aantal dierproeven met 15% kan worden verminderd. Het amendement past bij de visie van het kabinet dat op deze wijze een dubbel belang wordt gediend, namelijk het verenigen van publieke doelen met belangrijke private initiatieven en economische doelstellingen. Bovendien sluit het aan bij de ambitie van topsectoren om verder onderzoek naar 3V-alternatieven voor dierproeven te doen, zoals bijvoorbeeld omschreven in de «Knowledge and Innovation Agenda 2016–2019» van de topsector Life sciences & Health. 1Vervanging in verband met een wijziging in de ondertekening.

Dekking wordt gevonden in het niet-juridisch verplichte deel van 27,8 miljoen euro van het budget «TKI-toeslagregeling» binnen artikel 12 van de begroting van Economische Zaken. Dit sluit aan bij het advies uit het op 2 november 2015 gepubliceerde rapport «In Transitie! Nederland internationaal toonaangevend in proefdiervrije innovaties» van de Denktank Aanvullende financiering alternatieven voor dierproeven. Met dit amendement komt het budget niet te vervallen, maar wordt een deel van het budget geoormerkt voor wetenschappelijke onderzoek naar de vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven.

Wassenberg
Thieme


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie

Tegen

PvdA, VVD, CDA, PVV, 50PLUS, SGP, GrKuÖz, Klein, Houwers, VanVliet, GrBovK

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer