Amen­dement Vestering over het beschermen van dieren tegen stal­branden


21 april 2021

Nr. 13

AMENDEMENT VAN het lid vestering c.s.

Ontvangen 21 april 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

In artikel 2.2, tiende lid, onderdeel b, wordt na subonderdeel 4 een subonderdeel ingevoegd, luidende:

4a°. de brandveiligheid;

Toelichting

Bijna 1,3 miljoen dieren kwamen om bij stalbranden sinds 2012. Gemiddeld was er elke drie weken een stalbrand waarbij dieren levend verbrandden of stikten in de rook. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde in maart 2021 dat overheidsplannen om het aantal stalbranden te verminderen niet hebben gewerkt. De brandveiligheid is de afgelopen jaren juist verslechterd in plaats van verbeterd. Dit komt onder andere door technieken in stallen die zorgen voor nieuwe ontstekingsbronnen. Het aantal stalbranden is niet structureel afgenomen en het aantal dieren dat hierbij omkomt is zelfs toegenomen. Vanuit de overheid is er te weinig aandacht voor de brandveiligheid van dieren in de steeds groter wordende stallen. Kostenefficiëntie heeft voorop gestaan in de besluitvorming over maatregelen, concludeert de OVV.

Voor het brandveiliger maken van bestaande stallen is er nauwelijks wet- en regelgeving. Voor een loods met wc-rollen gelden dezelfde brandveiligheidseisen als voor een stal met tienduizenden dieren. Dieren verdienen een betere bescherming tegen stalbranden. Op basis van haar onderzoek naar de aanpak van stalbranden adviseert de OVV om in de Wet dieren een wettelijke grondslag te creëren voor de bescherming van landbouwhuisdieren tegen de gevaren van stalbranden. Brandveiligheid dient op grond van de wet een volwaardige positie te krijgen ten opzichte van andere waarden en belangen, volgens de OVV.

Dit amendement beoogt de wettelijke basis te creëren voor het stellen van regels voor de bescherming van landbouwhuisdieren tegen de gevaren van stalbranden bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, zoals de OVV adviseert. De Wet dieren en onderliggende besluiten bevatten reeds bepalingen over huisvesting, zoals ventilatie.

Vestering

Beckerman

Tjeerd de Groot

Bromet

Simons

Graus

Eerdmans

Van Baarle

Den Haan


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, Den Haan, BIJ1, JA21, Volt

Tegen

FVD, VVD, SGP, BBB

Lees onze andere moties

Amendement Vestering over een verbod op het over zee vervoeren van dieren naar landen buiten de EU

Lees verder

Motie Van Raan/Simons om projecten op Bonaire die het koraal beschadigen geen doorgang te laten vinden

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer