Amen­dement Vestering over de moge­lijkheid voor fokbe­per­kingen in de veehou­derij


21 april 2021

Nr. 11

AMENDEMENT VAN HET LID vestering

Ontvangen 21 april 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:In artikel I wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Aan artikel 2.6 wordt een lid toegevoegd, luidende:

4. Onverminderd het eerste lid kunnen bij ministeriële regeling voorts regels worden gesteld over het fokken van en het voor de fok gebruiken van dieren behorende tot bij die regeling aangewezen diersoorten of diercategorieën die betrekking hebben op onder meer een geheel of gedeeltelijk verbod op het fokken of het voor de fok gebruiken van dieren, voor zover zonder een dergelijk verbod de gezondheid of het welzijn van het dier door uitzonderlijke omstandigheden ernstig in het geding komt.

Toelichting

Dit amendement beoogt de wettelijke mogelijkheid te creëren om ook op andere gronden dan een besmettelijke dierziekte over te kunnen gaan tot het opleggen van productiebeperkende maatregelen, op het moment dat er sprake is van ernstige dierenwelzijnsproblemen of de dreiging hiervan, door uitzonderlijke omstandigheden. In dergelijke omstandigheden kan het nodig zijn om snel en passend te handelen, waardoor indiener heeft gekozen voor de vorm van een ministeriele regeling, zodat ernstig dierenleed wordt voorkomen.

VesteringStatus

Aangenomen

Voor

PVV, D66, PvdA, PvdD, CU, DENK, GL, SP, BIJ1, JA21, Volt, Den Haan

Tegen

CDA, FVD, VVD, SGP, BBB

Lees onze andere moties

Amendement Vestering over een verbod op kooihuisvesting in de veehouderij

Lees verder

Amendement Vestering over een verbod op het over zee vervoeren van dieren naar landen buiten de EU

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer