Amen­dement Van Raan over verhoging van de prij­spad­be­dragen


16 juni 2021

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2020-2021

35 216

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet milieubeheer voor de invoering van een minimum CO2-prijs bij elektriciteitsopwekking (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

Nr. 12

AMENDEMENT VAN HET LID van raan

Ontvangen 16 juni 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt de in het voorgestelde artikel 71f, vierde lid, opgenomen opsomming van bedragen vervangen door:

- het kalenderjaar 2020: € 12,30;

- het kalenderjaar 2021: € 60,00;

- het kalenderjaar 2022: € 70,00;

- het kalenderjaar 2023: € 80,00;

- het kalenderjaar 2024: € 90,00;

- het kalenderjaar 2025: € 100,00;

- het kalenderjaar 2026: € 110,00;

- het kalenderjaar 2027: € 120,00;

- het kalenderjaar 2028: € 130,00;

- het kalenderjaar 2029: € 140,00;

- de kalenderjaren vanaf 2030: € 150,00.

Toelichting

Dit amendement regelt een progressief tarief dat met € 10,- per jaar verhoogd wordt tot het tarief in 2030 en de jaren daarna € 150,- bedraagt.

Het prijspad dat het kabinet voorstelt is vastgesteld ver onder het verwachte EU ETS-prijspad, terwijl dat juist onaanvaardbaar laag werd gezien. De EU ETS-prijzen zijn nu aan het stijgen.[1] Dit amendement sluit aan bij deze gunstige ontwikkeling en biedt bedrijven de zekerheid bij investeringsbeslissingen dat zij vanaf nu tot en met 2030 alleen nog maar méér moeten betalen voor de uitstoot van broeikasgassen, waardoor verduurzamen aantrekkelijker wordt.

Van Raan


[1] https://nos.nl/artikel/2384855-industrie-ziet-de-co2-prijs-snel-oplopen-het-is-een-soort-bitcoin.


Status

Verworpen

Voor

PvdA, GL, SP, Den Haan, BIJ1, Volt

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, DENK, BBB, JA21, Van Haga