Amen­dement Van Raan over het niet gebruiken van biobrand­stoffen ter afdekking van product­ver­plich­tingen


15 juni 2021

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2020-2021

35 693

Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

Nr. 9

AMENDEMENT VAN HET LID Van Raan

Ontvangen 15 juni 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan het slot van de beweegreden wordt voor de puntkomma ingevoegd: , alsmede om aanvullende voorzieningen te treffen.

II

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

In artikel 9 wordt “Biobrandstoffen en toevoegingen” vervangen door “Toevoegingen, met uitzondering van biobrandstoffen,”.

Toelichting

Het IEA en de EU leggen geen separate verplichting op voor het aanhouden van biobrandstoffen, maar biobrandstoffen mogen onder bepaalde omstandigheden wel tot de wettelijke voorraad gerekend worden.

Biobrandstoffen zijn echter vaak niet duurzaam, bijvoorbeeld omdat ze juist tot méér CO2-uitstoot leiden, omdat er voor de productie ervan ongerepte natuur voor wordt opgeofferd, wat gepaard gaat met het vrijkomen van CO2-uitstoot en biodiversiteitsverlies, of omdat er voor de productie land wordt opgeofferd dat nodig is voor de productie van voedsel.

Dit amendement regelt dat biobrandstoffen niet ter afdekking van de productverplichtingen mogen worden gebruikt.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PVV, FVD, PvdD, DENK, SP, BBB, BIJ1, Van Haga

Tegen

CDA, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL, Den Haan, JA21, Volt

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan over isolatie van de tankopslagen vóór 2024

Lees verder

Amendement Van Raan over een zorgplicht voor een afname van de wettelijke voorraden aardolieproducten en een toename van voorraden duurzame energie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer