Amen­dement Van Raan over een zorg­plicht voor een afname van de wette­lijke voorraden aard­olie­pro­ducten en een toename van voorraden duurzame energie


15 juni 2021

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL

2

Vergaderjaar 2020-2021

35 693

Wijziging van de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 in verband met de implementatie van Uitvoeringsrichtlijn 2018/1581/EU

Nr. 8

AMENDEMENT VAN HET LID Van Raan

Ontvangen 15 juni 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Aan het slot van de beweegreden wordt voor de puntkomma ingevoegd: , alsmede om aanvullende voorzieningen te treffen.

II

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

C

Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd, luidende:

5. Onze Minister draagt bij de vaststelling, bedoeld in artikel 4, eerste lid, zorg dat de wettelijke voorraad binnen de voor Nederland geldende internationale verplichtingen zoveel mogelijk afneemt ten gunste van voorraden energie waarvan bij de productie geen broeikasgassen als bedoeld in artikel 1 van de Klimaatwet in de atmosfeer zijn vrijgekomen.

Toelichting

In 2050 is de wereld niet meer ingericht op fossiele brandstoffen en in noodsituaties zijn olievoorraden dan ook niet meer effectief. Daarom moet het aandeel duurzame energie in de energievoorraden omhoog, totdat het aandeel 100% is. Het kan zijn dat de voorraden niet zo groot hoeven te zijn als de huidige wettelijk verplichte olievoorraden, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk. Een deel van onze duurzame energie zal geïmporteerd moeten worden uit andere landen. Dat is een reden om te zorgen voor strategische voorraden. Dit amendement regelt dat de Minister zorg draagt dat de Nederlandse wettelijke voorraden aardolieproducten afnemen in verhouding tot de toename van voorraden duurzame energie.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

Den Haan, BIJ1, PvdD, DENK, SP

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, GL, BBB, JA21, Volt, Van Haga