Amen­dement Van Raan over het beperken van de vrij­stelling voor aardgas voor elek­tri­ci­teits­op­wekking in de ener­gie­be­lasting


8 november 2022

AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN

Ontvangen 8 november 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel XXVIII worden drie onderdelen toegevoegd, luidende:

D

Artikel 64 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. Vrijstelling van de belasting wordt verleend ter zake van de levering of het verbruik van elektriciteit die wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit.

2. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot en met zevende lid tot tweede tot en met zesde lid.

3. In het vijfde lid (nieuw) wordt «het eerste, derde, vierde en vijfde lid» vervangen door «het eerste tot en met vierde lid».

E

Artikel 66 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 64, eerste of derde lid» vervangen door «artikel 64, eerste of tweede lid».

2. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «artikel 64, eerste of derde lid» vervangen door «artikel 64, eerste of tweede lid».

F

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «artikel 64, derde lid, eerste volzin, eerste gedachtsstreepje» vervangen door «artikel 64, tweede lid, eerste volzin, eerste gedachtsstreepje».

2. In het derde lid wordt «artikel 64, derde lid, eerste volzin, eerste gedachtsstreepje, vierde en vijfde lid» vervangen door «artikel 64, tweede lid, eerste volzin, eerste gedachtsstreepje, derde en vierde lid».

Toelichting

Met dit amendement wordt de vrijstelling voor aardgas voor elektrici- teitsopwekking in de energiebelasting per 1 januari 2024 beperkt. Hiermee wordt tevens het verbruik van aardgas in een WKK-installatie voor elektriciteitsopwekking met een elektrisch rendement van minimaal 30 percent belast, met als gevolg dat ook het deel van het aardgasverbruik dat toe te rekenen is aan warmteopwekking met behulp van die WKK-installatie belast. De budgettaire opbrengst die met dit voorstel gemoeid is bedraagt naar schatting in 2024 € 471 miljoen.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

BIJ1, Volt, PvdD, DENK, SP

Tegen

FVD, CDA, PVV, D66, PvdA, CU, VVD, GL, SGP, Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga

Lees onze andere moties

Motie Teunissen over afschaffing van het Landbouw Attaché Netwerk

Lees verder

Amendement Van Raan over het afschaffen van de vrijstelling van kolenbelasting voor het verbruik van kolen voor elektriciteitsopwekking

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer