Amen­dement Van Raan c.s. emis­sie­budget toevoegen aan Klimaatwet


6 december 2018

Nr. PVDD-05 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 wordt na de begripsbepaling van broeikasgassen een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

emissiebudget: totaal aan emissies van broeikasgassen dat binnen Nederland mag worden uitgestoten in een te bepalen periode;.

II

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

1. Onverminderd artikel 3 bevat het klimaatplan:

a. het nationaal emissiebudget voor de eerstvolgende vijf jaren;

b. een indicatie van het nationaal emissiebudget voor de daarop volgende tien jaren;

c. doelstellingen voor het aandeel hernieuwbare energie voor de eerstvolgende vijf jaren en een indicatie van de doelstelling voor de daarop volgende tien jaren, en

d. doelstellingen voor de hoeveelheid energiebesparing voor de eerstvolgende vijf jaren en een indicatie van de doelstelling voor de daarop volgende tien jaren.

2. Het nationaal emissiebudget wordt voorzien van een toelichting die ten minste bevat:

a. een beschouwing op welke wijze het nationale emissiebudget bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen, bedoeld in artikel 2;

b. een indicatieve verdeling van het nationaal emissiebudget per jaar en over de verschillende sectoren per jaar, en

c. de maatregelen die naar verwachting noodzakelijk zijn om het nationaal emissiebudget niet te overschrijden en de gevolgen van deze maatregelen voor de economie en de werkgelegenheid, de mate van kosteneffectiviteit van de maatregelen en de wijze waarop rekening is gehouden met het toekomstig reductiepotentieel.

3. De doelstellingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c en d, worden voorzien van een toelichting die ten minste bevat:

a. een beschouwing op welke wijze de doelstelling voor hernieuwbare energie bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen, bedoeld in artikel 2, en

b. een overzicht van de maatregelen die naar verwachting noodzakelijk zijn om de doelstellingen te realiseren en een indicatie van de gevolgen van deze maatregelen voor de economie, de werkgelegenheid en het tot stand komen van een eerlijke transitie bevat.

III

Artikel 6, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt “, en” vervangen door een puntkomma.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door “, en” wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. of er sprake is geweest van een overschrijding van het nationaal emissiebudget dan wel het emissiebudget voor verschillende sectoren.

IV

In artikel 7, derde lid, wordt onder vervanging van “,en” aan het slot van onderdeel e door een puntkomma een onderdeel ingevoegd, luidende:

ea. de maatregelen die zijn of worden getroffen indien uit de klimaat- en energieverkenning blijkt dat er sprake is geweest van een overschrijding van het emissiebudget.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het emissiebudget leidend is in het klimaatbeleid en wordt opgenomen in een vijfjaarlijks klimaatplan. Het emissiebudget is de maximale hoeveelheid CO2 die Nederland nog mag uitstoten om aan de 1,5e graaddoelstelling te voldoen.

Het klimaatplan beschrijft en kwantificeert hoe groot het indicatieve emissiebudget per sector is voor de planperiode. Het klimaatplan geeft daarbij aan welke maatregelen voor de komende periode nodig zijn per sector om binnen het beschikbare budget te blijven, zodat actoren zich daarop kunnen instellen.

In de jaarlijkse klimaat- en energieverkenning en de klimaatnota wordt vervolgens gekeken of er sprake is van een overschrijding van het emissiebudget. Ook moet hierbij door de minister worden aangegeven welke maatregelen zijn of worden getroffen indien sprake is van een overschrijding, zodat een verdere overschrijding wordt voorkomen. Voor het emissiebudget geldt volgens de indieners op is op. De Kamer moet hier vervolgens op toezien.

Van Raan
Ouwehand
Wassenberg
Teunissen
Akerboom


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL, SP

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan c.s. duurzame elektriciteitsproductie

Lees verder

Amendement Van Raan c.s. per 2050 wordt een CO₂-reductie van 100% gerealiseerd ten opzichte van 1990

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer