Amen­dement Van Raan c.s. duurzame elek­tri­ci­teits­pro­ductie


6 december 2018

Nr. PVDD-04 AMENDEMENT VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Ontvangen 6 december 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel 1 wordt de begripsbepaling van CO2- neutrale elektriciteitsproductie vervangen door:

duurzame elektriciteitsproductie: elektriciteitsproductie waarbij uitsluitend gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare energiebronnen;.

II

In artikel 2, tweede lid, wordt “CO2- neutrale elektriciteitsproductie” vervangen door “duurzame elektriciteitsproductie”.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het aandeel hernieuwbare energie per 2050 100% is. In het voorliggende wetsvoorstel is dit doel geschrapt en vervangen voor een doel waarbij fossiele brandstoffen nog expliciet tot in ieder geval 2050 mogen worden gebruikt. Dit amendement dient om deze wijziging ongedaan te maken.

Om de wereldwijde temperatuurstijging tot maximaal anderhalve graad te beperken dient Nederland in 2050 CO₂-neutraal te zijn [1]. Aangezien fossiele brandstoffen een belangrijke oorzaak van overmatige CO₂-uitstoot zijn dient de overstap naar duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, zo snel mogelijk te worden gerealiseerd. Temeer omdat nog niet bewezen is dat grootschalige opvang en opslag van CO2 werkt. Pilots zijn tot op heden niet succesvol gebleken. [2]

Het stellen van duidelijke en hoge ambities op het gebied van duurzame energie is naar mening van de indieners noodzakelijk om te zorgen dat Nederland versneld de omslag naar een koolstofarme economie gaat maken. Dit geeft overheden, burgers en bedrijven houvast als investeerders en medeontwikkelaars van beleid voor duurzame energie.

Indieners wijzen erop dat biomassa’s waarvan de productie concurreert met voedselgewassen of ten koste gaat van kwetsbare ecosystemen geen duurzame energie leveren. Het zelfde geldt voor biomassa’s die over de gehele productieketen een overmatige CO₂-uitstoot leveren.

Van Raan
Ouwehand
Wassenberg
Teunissen
Akerboom

[1] PBL (2016) Wat betekent het Parijsakkoord voor het Nederlandse langetermijn-klimaatbeleid?
[2] De Europese Rekenkamer (2018) Demonstrating carbon capture and storage and innovative renewables at
commercial scale in the EU: intended progress not achieved in the past decade


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, GL, SP

Lees onze andere moties

Amendement Van Raan c.s. aandeel hernieuwbare energie is per 2030 45%

Lees verder

Amendement Van Raan c.s. emissiebudget toevoegen aan Klimaatwet

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer