Amen­dement Van Raan: aanscherping vliegtaks & hogere belasting voor privéjets


11 maart 2020

35 205

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)

Nr. 13

AMENDEMENT VAN HET LID Van Raan

Ontvangen 11 maart 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt artikel 77 als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

a. bij toepassing van artikel 73, eerste lid, onderdeel a:

1°. € 90,000 per passagier in de laagste reisklasse;

2°. € 200,000 per passagier in de overige reisklassen;.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt “€ 3,850” vervangen door “€ 15,400”.

3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt “€ 1,925” vervangen door “€ 7,700”.

4. Na het tweede lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

2a. Bij op voordracht van Onze Ministers vast te stellen algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop voor de toepassing van de tarieven, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, de reisklasse wordt vastgesteld.

2b. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, bedraagt bij toepassing van artikel 73, eerste lid, onderdeel a, het tarief per passagier € 600,000 indien het vliegtuig een startgewicht heeft van meer dan 20.000 kilogram en plaats biedt aan minder dan 19 passagiers.

Toelichting

De Wet vliegbelasting is een veel te kleine stap in de goede richting. De voorgestelde tarieven in dit wetsvoorstel zullen weinig mensen aanzetten tot het kiezen van een meer duurzaam vervoersmiddel en zijn bovendien slechts een zeer beperkte weergave van de daadwerkelijke maatschappelijke kosten van het vliegverkeer.

Indien alle milieuschade en belastingvoordelen zouden worden doorberekend in de prijs, dan zou een gemiddeld vliegticket circa 63% duurder zijn dan nu het geval is. De indieners van dit amendement stellen daarom voor om de tarieven flink op te schroeven.

Naast de belasting op vliegtickets zijn aanvullende maatregelen nodig om de luchtvaartsector weer binnen de grenzen van het klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te brengen. Te denken valt aan o.a. een heffing op kerosine, een scherp CO2-budget voor de luchtvaartsector, het extra belasten van veelvliegers en het uit de markt halen van slots. Tezamen zullen deze maatregelen moeten resulteren in een stevige krimp van het aantal vliegbewegingen.

Dit amendement regelt een hoger tarief voor passagiers die in andere reisklassen reizen dan de laagste reisklasse alsmede dat voor passagiers van vliegtuigen van meer dan 20 ton en minder dan 19 passagiers een hoger tarief geldt. De indieners van dit amendement beogen daarmee het gebruik van privéjets extra te belasten.

De vaststelling van de reisklasse voor de toepassing van deze tariefdifferentiatie zal worden uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag. Ten slotte regelt dit amendement dat de tarieven voor vracht omhoog gaan.

De extra budgettaire opbrengst (ten opzichte van het wetsvoorstel) bedraagt circa 2 miljard euro.

Van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, vKA

Tegen

CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, CDA, PVV, FvD, D66, PvdA, Van Haga