Amen­dement Snels/Van Raan: schrap de uitzon­dering op de vliegtaks voor trans­fer­pas­sa­giers


11 maart 2020

35 205

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)

Nr. 10

AMENDEMENT VAN de Leden snels en van Raan

Ontvangen 11 maart 2020

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel B, vervalt in artikel 73 het tweede lid, alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste lid.

II

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 75, onderdelen a en b, “artikel 73, eerste lid” telkens vervangen door “artikel 73”.

III

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 76, onderdelen a en b, “artikel 73, eerste lid” telkens vervangen door “artikel 73”.

IV

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 77, eerste lid, onderdelen a, b en c, “artikel 73, eerste lid” telkens vervangen door “artikel 73”.

V

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 79, tweede lid, onderdelen a en b, “artikel 73, eerste lid” telkens vervangen door “artikel 73”.

Toelichting

Op dit moment betaalt de luchtvaart nauwelijks voor de externe kosten die ze maakt. Hierdoor ontstaat een marktfalen met een te hoge vraag naar luchtvaart, waarbij de maatschappij opdraait voor de externe kosten. Daarnaast heeft de luchtvaart een oneerlijke concurrentiepositie ten opzichte van andere vormen van mobiliteit die wel worden belast, zoals internationaal treinverkeer. De vliegbelasting van het kabinet is een stap in de juiste richting, maar heeft slechts beperkt invloed op het beprijzen van externe kosten. Dit amendement regelt dat ook voor transferpassagiers vliegbelasting moet worden betaald. De extra budgettaire opbrengst ten opzichte van het wetsvoorstel bedraagt (zonder gedragseffecten) 97 mln. euro.

Snels

van Raan


Status

Verworpen

Voor

PvdD, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, Van Haga