Amen­dement Thieme: dat voor bestrijding en beheer geen gebruik gemaakt mag worden van andere geweren dan kogel­ge­weren


25 juni 2015

33 348 Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

Nr. 157

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I In artikel 3.24 wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende: 2a. Onverminderd het tweede lid, onderdelen a en b, wordt voor de handelingen als bedoeld in het eerste lid, onder d, onderdelen 2°, 3° en 4° bij het doden van dieren uitsluitend gebruik gemaakt van kogelgeweren.

II In artikel 10.13, onderdeel C, onder 2, wordt na «3.24, eerste en tweede lid» ingevoegd: en lid 2a.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het doden van dieren in het kader van populatiebeheer en schadebestrijding alleen mag plaatsvinden met een kogelgeweer. Hagelpatronen worden op dieren in volle beweging afgevuurd en bevatten enkele honderden metaaldelen. Daarvan kunnen er een aantal dodelijk zijn, maar vaak zijn er ook een aantal niet dodelijk. Soms worden er ook dieren in de directe omgeving geraakt. Het gebruik van hagel resulteert in een groot aantal dieren dat wordt aangeschoten, en vervolgens een pijnlijke dood sterven. Dit maakt het gebruik van hagelpatronen in het kader van dierenwelzijn ongewenst.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdD, SP

Tegen

GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, GrK/O, Houwers, VanVliet, 50+, D66, GL, PvdA

Wij zijn tegen:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer