Amen­dement Thieme: dat regelt dat de bestrijding, het beheer en de jacht niet mogen als dieren in de draag- en zoogtijd verkeren


8 juni 2015

33 348

Regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming)

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende: 1a. De bestrijding van schadeveroorzakende dieren, de uitvoering van het beheer van populaties van in het wild levende dieren en de uitoefening van de jacht zijn niet toegestaan indien het risico bestaat dat dieren dragend of zogend zijn.

2. In het achtste lid, aanhef, wordt na ┬źDeze regels┬╗ ingevoegd: zien in ieder geval op de wijze van vaststelling van het risico, bedoeld in lid 1a, en.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de bestrijding, het beheer en de jacht niet mogen als dieren in de draag- en zoogtijd verkeren. Per diersoort dient daartoe een zogenaamde schoontijd te worden ingesteld. Het vangen of doden van dieren in een kwetsbare periode, met het risico dat jonge dieren die afhankelijk zijn van zorg van hun moeder onverzorgd achterblijven en een hongerdood sterven is ethisch onverantwoord en in strijd met de wettelijke zorgplicht.

Thieme


Status

Verworpen

Voor

PVV, GrK/O, D66, PvdD, SP

Tegen

GrBvK, CDA, CU, SGP, VVD, Klein, Houwers, VanVliet, 50+, GL, PvdA