Amen­dement Ouwehand: schrap de uitzon­dering t.a.v. het gebruik van niet-mense­lijke primaten in trans­la­ti­oneel of toegepast onderzoek


14 november 2013

Amendement op de Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel Q, komt in het tweede onderdeel het zevende lid te vervallen.

Toelichting

In het voorgestelde artikel 10e van de Wet op de dierproeven wordt het gebruik van niet-menselijke primaten in translationeel of toegepast onderzoek verboden als deze proeven worden verricht met het oog op andere doelen dan de vermijding, voorkoming, diagnose of behandeling van gezondheidsondermijnende of mogelijk levensbedreigende ziekten bij de mens. Indiener onderschrijft het stellen van deze voorwaarde aan proeven op niet-menselijke primaten. Artikel 10e, zevende lid creƫert echter de mogelijkheid voor de minister om ontheffing te verlenen voor translationeel of toegepast onderzoek met niet-menselijke primaten voor andere belangen dan de vermijding, voorkoming, diagnose of behandeling van gezondheidsondermijnende of mogelijk levensbedreigende klinische aandoeningen. Gelet op het grote belang dat wordt gehecht aan het beperken van dierproeven met niet-menselijke primaten is deze uitzonderingsbepaling ongewenst.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdD, SP, PVV, D66, GroenLinks, Bontes

Tegen

VVD, PvdA, CDA, CU, SGP, 50+