Amen­dement Ouwehand: publieke finan­ciering Movement on the Ground


29 november 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 1.000 (x € 1.000).

II

In artikel 4 Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

De humanitaire situatie in het zuiden van Europa wordt steeds nijpender. Dit deel van Europa wordt geconfronteerd met mensen die niet alleen gevlucht zijn voor oorlog, ander geweld, onderdrukking en politieke vervolging, maar ook door de wereldwijde stijging van de temperatuur, die lokale gemeenschappen ontwricht. Veel mensen die naar de Europese Unie vluchten, komen via de Zuid-Europese lidstaten de Unie binnen. Landen als Italië, Griekenland en Cyprus krijgen daardoor te maken met grotere toestroom van mensen die hun land zijn ontvlucht dan noordelijker gelegen Europese landen. Deze Zuid-Europese landen zien zichzelf voor een grote opgave geplaatst en zijn niet altijd in staat of van zins om vluchtelingen een menswaardige opvang te bieden. Andere lidstaten in de EU tonen te weinig solidariteit en mededogen met de Zuid-Europese landen en de vluchtelingen in deze landen.

Tal van organisaties zijn inmiddels actief om vluchtelingen in Zuid-Europa te steunen. Een van deze organisaties is de Nederlandse stichting Movement on the Ground, die actief is op Lesbos en Samos. Movement on the Ground heeft tot doel om niet alleen opvang te bieden voor mensen, maar deze mensen ook te ‘empoweren’ door ze niet als vluchteling, maar als bewoner te zien en daarmee verantwoordelijkheid te geven voor de dagelijkse gang van zaken van hun eigen opvang. Movement on the Ground werkt onder meer samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en hanteert een bottom-up-benadering, waarbij ook het draagvlak onder de lokale bevolking belangrijk is.

Vooralsnog is de opvang van Movement on the Ground volledig privaat gefinancierd. Dit amendement voorziet in publieke financiering van deze stichting, zodat een stevigere privaat-publieke basis ontstaat die zorgt dat in ieder geval een deel van het capaciteitstekort voor opvang op Lesbos en Samos opgelost wordt.

De dekking wordt gevonden in de juridisch niet-verplichte middelen op artikel 4, waarbij deze middelen niet gevonden kunnen worden bij middelen ten gunste voor de opvang van vluchtelingen.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, DENK, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, PVV, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, Van Haga