Amen­dement Ouwehand over het inzien en beoor­delen van een drem­pel­waarde


4 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 2 wordt in de aanhef “zevende tot vierde lid” vervangen door “zevende en achtste lid tot vierde en vijfde lid”.

2. Het vierde onderdeel komt te luiden:

4. Het vijfde lid (nieuw) komt te luiden:

5. Een ministeriële regeling als bedoeld in het tweede lid waarbij een drempelwaarde als bedoeld in het tweede lid, onder a, wordt vastgesteld, wordt niet eerder vastgesteld dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt een voorhang op ministeriële regelingen waarbij drempelwaarden worden vastgesteld. Gezien de grote onzekerheid die er op dit moment, ook bij de Raad van State, bestaat over de juridische houdbaarheid van het instellen van een drempelwaarde op basis van de huidige beleidsvoornemens, is het van belang dat de Kamers de regeling kunnen inzien en beoordelen alvorens deze in werking treedt.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, FvD, PvdA, PvdD, SGP, 50PLUS, GL, SP, vKA

Tegen

CDA, D66, VVD, SGP, DENK