Amen­dement Ouwehand over het inzien en beoor­delen van de regels over dier­voeders en milieu


4 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel II wordt het volgende onderdeel toegevoegd:

E

Artikel 10.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt “1.” geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Een ministeriële regeling als bedoeld in artikel 2.18a, eerste lid, of 3.7, wordt niet eerder vastgesteld dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Toelichting

Dit amendement regelt een voorhang voor de ministeriële regeling waarmee nadere regels worden gesteld over diervoeders en milieu. Op dit moment bestaat er grote onduidelijkheid over de exacte invulling van deze maatregel en de effecten ervan (onder andere op de vermindering van de ammoniakuitstoot en de effecten op het welzijn van dieren). Bovendien is het nog onduidelijk of de Minister deze regeling vrijblijvend of verplicht wil opleggen aan boeren. Daarom is het van belang dat de Kamers de regeling kunnen inzien en beoordelen alvorens deze in werking treedt.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PVV, FVD, D66, PvdA, PvdD, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga, vKA

Tegen