Amen­dement Ouwehand over een verbod op het fokken van dikbil­run­deren


4 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel II wordt voor onderdeel A een onderdeel ingevoegd, luidende:

0A

Na artikel 2.5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2.5a. Verbod op productiegericht fokken

Het is verboden om te fokken met dikbilrunderrassen waarvan de kalveren standaard met een keizersnede worden gehaald.

Toelichting

De veehouderij in Nederland is de afgelopen jaren steeds verder geïntensiveerd, waarbij de productie per dier steeds verder is opgevoerd. Zo zijn zeugen doorgefokt op het krijgen van steeds meer biggen per worp, waardoor zij niet meer in staat zijn om voor hun biggen te zorgen, en zijn koeien zo doorgefokt op productie dat ze bijna twee keer zoveel melk geven als in 1980. Met ernstige gezondheidsproblemen, structureel lijden en een schrikbarend hoge sterfte onder de dieren als gevolg.

De huidige beleidskoers richting emissiearme landbouw stuurt nog verder op efficiëntie en intensivering, met technologie en veevoeraanpassingen ten koste van het dier. Onlangs pleitte de door de minister van LNV ingestelde adviescommissie ‘Taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw’ er zelfs voor dat veehouders klimaat en reductie van stikstof belangrijker zouden moeten maken dan dierenwelzijn.

Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijker dan ooit om betere waarborgen in te bouwen voor dierenwelzijn.

Het fokken van dieren op productieverhoging ten koste van het welzijn van het dier is onverantwoord.

Dit amendement regelt dat het wordt verboden om te fokken met dikbilrunderrassen waarvan de kalveren standaard met een keizersnede moeten worden gehaald, omdat natuurlijke bevallingen onmogelijk zijn geworden door het doorfokken van de dieren.

Ouwehand


Status

Verworpen

Voor

PVV, PvdA, PvdD, vKA

Tegen

CDA, FVD, D66, CU, VVD, SGP, 50PLUS, DENK, GL, SP, Van Haga

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Amendement Ouwehand over een verbod op het productiegericht fokken van dieren

Lees verder

Amendement Ouwehand over een verbod op het fokken van koeien die meer dan 6000 kg melk per jaar produceren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer