Amen­dement Ouwehand: een evalu­a­tie­be­paling in het wets­voorstel opnemen


14 november 2013

Amendement op de Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel III wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIIa

Onze Minister zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat een evaluatiebepaling in het wetsvoorstel wordt opgenomen. Bepaald is dat de minister vijf jaar na inwerkingtreding van de wet aan de Staten-Generaal een verslag zendt over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Ouwehand


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, PvdA, SP, PVV, CDA, D66, CU, GroenLinks, SGP, 50+, Bontes

Tegen

VVD

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer